Zarząd Idea Banku poinformował o konieczności ujęcia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki rezerwy w kwocie około 25,9 mln zł. Rezerwa zostanie utworzona na koszty związane z restrukturyzacją i jak podano, będzie miała istotny wpływ na wynik finansowy IDA (IDEABANK).

Dodano też, że rezerwa nie będzie obejmować kosztu redukcji zatrudnienia w kwocie ok. 9,2 mln zł.