Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 1 217 mln zł i był o 30,4% wyższy niż przed rokiem.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2 538 mln zł, a wynik z prowizji 760 mln zł. W obu przypadkach bank odnotował wzrost, który wyniósł odpowiednio +11% oraz +2%.

W I połowie 2019 roku zysk netto PKO (PKOBP) (zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) wyniósł 2 079 mln zł wobec 1 690 mln zł zysku rok wcześniej.

„Na ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto wpłynęły:

  1. poprawa wyniku na działalności biznesowej - 7 233 mln zł (+11,6% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 11% r/r. Wynik ten poprawił się dzięki wzrostowi wolumenów oraz marży odsetkowej,
  2. wzrost kosztów działania o 3,9% r/r - były to koszty głównie regulacyjne związane ze wzrostem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG),
  3. mniejsze obciążenie z tytułu odpisów i utraty wartości, przy spadku kosztu ryzyka do poziomu 0,55%" – podał bank w raporcie półrocznym.

 

Prognozy podstawowych pozycji finansowych dla spółki na najbliższe lata są dostępne dla abonentów Biznesradar Premium na jej profilu w zakładce PROGNOZY