13 sierpnia 2019 zarząd British Automotive Holding podjął uchwałę w sprawie zawieszenia na czas nieokreślony polityki dywidendowej Spółki, obejmującej okres od 2016 do 2020 roku.

Bezpośrednim powodem tej decyzji są opublikowane wybrane skonsolidowane dane szacunkowe Grupy Kapitałowej BAH (BAHOLDING) obejmujące okres I półrocza 2019 r.

W związku z tym spółka nie będzie wypłacała akcjonariuszom dywidendy zaliczkowej,  z zarząd nie będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku.