Grupa „MERCOR” S.A., jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozpoczęła nowy rok obrotowy 2019/20 wzrostem przychodów i zysku netto. W I kwartale (1.04 - 30.06.2019) przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 6% r/r (do 87,3 mln zł), a zysk netto o 3% r/r (do 5,2 mln zł). W okresie tym wartość zamówień Grupy wzrosła o 17%, do 111,2 mln zł.

Dynamika wzrostu zysków EBITDA i EBIT wyniosła odpowiednio +7% i +4% r/r. Grupa wraz ze wzrostem skali działania odnotowała stabilną rentowność - marże brutto, EBIT i netto były zbliżone do ubiegłorocznych poziomów. Ich nieznaczny spadek (o 1,11 p.p., 0,17 p.p. i 0,19 p.p.) wynika z wysokiej ubiegłorocznej bazy, na którą wpłynął wyjątkowo korzystny marżowo mix produktowy. Kwotowo marże na wszystkich poziomach wzrosły r/r.

Rozpoczęty w sierpniu 2018 r. i zakończony w maju 2019 roku proces przeglądu opcji strategicznych wskazał Grupie możliwość wsparcia rozwoju poprzez pozyskanie inwestora finansowego oraz przeprowadzenie kierowanej do niego emisji akcji. Zarząd jest w trakcie negocjacji.

MCR (MERCOR) w I kwartale roku obrotowego 2019/20 przeznaczył na inwestycje ok. 4,4 mln zł, głównie na badania i rozwój nowych produktów oraz kolejne prace związane z rozwojem produkcji innowacyjnej płyty mcr Silboard (pion ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji). 

Grupa w tym okresie zwiększyła skalę działania w kraju (+15% do 47,6 mln zł). Sprzedaż zagraniczna była zbliżona do ubiegłorocznego poziomu (-3% do 39,7 mln zł). Sprzedaż
w Polsce stanowi 54% przychodów Grupy, a sprzedaż zagraniczna 46%.

WYNIKI GRUPY „MERCOR” (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO 1Q 2019/20:

w tys. zł

1Q 2018/19

1Q 2017/18

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży

87 305

82 535

+6%

sprzedaż zagraniczna

39 735

41 136

-3%

sprzedaż w Polsce

47 570

41 399

+15%

Zysk brutto ze sprzedaży

22 974

22 627

+2%

Marża brutto na sprzedaży (%)

26,31%

27,42%

-1,11 pp.

EBITDA

9 922

9 245

+7%

Marża EBITDA

11,36%

11,20%

+0,16 pp.

EBIT

7 203

6 948

+4%

Marża EBIT (%)

8,25%

8,42%

-0,17 pp.

Zysk netto

5 195

5 065

+3%

Marża netto  (%)            

5,95%

6,14%

-0,19 pp.

Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej

5 106

4 829

+6%

 

Kolejny rok obrotowy rozpoczęliśmy wzrostem skali działania i zyskowności. Wykorzystujemy w pełni koniunkturę w Polsce i Europie. Realizujemy wiele inwestycji, głównie w szeroko pojętym obszarze budownictwa kubaturowego. Umacniamy dywersyfikację produktową i geograficzną. Rozwijamy sprzedaż nowych produktów i opracowujemy nowe rozwiązania. Otoczenie rynkowe sprzyja naszej Grupie i widzimy wiele możliwości rozwoju, stawiając głównie na ekspansję geograficzną i nowości w ofercie. Jedną z nich jest innowacyjna płyta ogniochronna mcr Silboard. By uruchomić produkcję na dużą skalę, w kilku wariantach rozmiarowych, przenieśliśmy w ostatnich miesiącach zakupioną w maju linię technologiczną do zakładu koło Płocka. Jesteśmy w trakcie procesu montażowego i adaptacyjnego, który chcemy zakończyć w I połowie przyszłego roku. Zdobywamy kolejne, ciekawe kontrakty, II kwartał roku 2019/20 rozpoczęliśmy bardzo dobrze – w samym lipcu odnotowaliśmy 23-procentowy wzrost wartości zamówień rok do roku, do 39 mln zł - mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu „MERCOR” S.A.