W III kw. roku finansowego 2018/19 Sygnity miało 4,6 mln zysku netto wobec -5,0 straty w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zysk operacyjny spółki wyniósł 6,5 mln zł wobec -5,3 mln zł straty przed rokiem.

Poprawa wyników SGN (SYGNITY) miała miejsce mimo spadku skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 56,9 mln zł wobec 68,7 mln zł rok wcześniej (-17,2%).

„Podsumowując trzy kwartały roku obrotowego 2018/2019 zakończone 30 czerwca 2019 roku, Zarząd Sygnity S.A. bardzo pozytywnie ocenia wyniki operacyjne zrealizowane przez Grupę w tym okresie.” - czytamy w raporcie spółki.

Zarząd podkreśla, że spadek przychodów w ciągu trzech kwartałów nie jest przejawem słabości operacyjnej spółki. Wynika on głównie z braku rozpoznanych przychodów ze sprzedaży licencji obcych na kwotę 20,1 mln PLN (wprowadzenie standardu MSSF 15 w zakresie rozpoznawania przychodów agencyjnych) oraz ze zmniejszenia udziału niskomarżowych kontraktów.

„Grupa, po dynamicznym okresie restrukturyzacji przeprowadzonym w poprzednim roku obrotowym, może obecnie pochwalić się trzecim z rzędu kwartałem zakończonym bardzo dobrymi wynikami finansowymi.

Podkreślenia wymaga fakt, że - oprócz pozytywnych wyników finansowych - Grupa stale obniża swoje zadłużenie realizując zobowiązania Umowy Restrukturyzacyjnej. W opinii Zarządu współpraca pomiędzy Spółką a Wierzycielami i Akcjonariuszami przebiega pozytywnie z ukierunkowaniem na dalszy stabilny rozwój firmy. Aktualnie Grupa koncentruje się na dalszej poprawie efektywności, rozwoju własnych produktów oraz umacnianiu sytuacji finansowej.” – czytamy w komentarzu Zarządu do wyników.