Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies miało w II kw.'19 -1,6 mln zł. straty netto

Udostępnij

Cloud Technologies, działająca na globalnym rynku, polska spółka technologiczna będąca jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o użytkownikach internetu, miała w II kwartale 2019 r. 9,7 mln zł przychodów i odnotowała 1,6 mln zł straty netto.

– Za nami kolejny kwartał, na którego wyniki wpłynęła transformacja przeprowadzona w 2018 r. Obserwujemy rosnącą dynamikę sprzedaży danych i poprawę przychodów z najbardziej perspektywicznych i zarazem rentownych obszarów. Wpływ na mniejsze niż zakładaliśmy tempo tych zmian mają jednak w dalszym ciągu czynniki zewnętrzne, w tym przede wszystkim nowe otoczenie prawne i utrzymująca się na rynku niepewność po wprowadzeniu RODO, która w dalszym ciągu ogranicza zakup 3rd party data przez część naszych dotychczasowych partnerów – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W pierwszym półroczu kontynuowaliśmy też liczne działania rozwojowe. W styczniu podpisaliśmy umowę zakupu licencji na platformę DSP, dzięki czemu z jednej strony zwiększyliśmy kontrolę nad rozwojem tego oprogramowania, a z drugiej będziemy mogli przetwarzać jeszcze większą ilość danych. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy realizację projektów na które otrzymaliśmy dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Nasza obecność na globalnym rynku i liczba przetwarzanych danych systematycznie rośnie. Aktualnie przetwarzamy ponad 44 mld anonimowych profili użytkowników internetu, analizowane dane pochodzą z 200 rynków świata, rośnie też udział danych mobilnych – dodaje prezes.

Dane finansowe (mln zł)

II kw. 2019

II kw. 2018

zmiana r/r

I pół. 2019

I pół. 2018

zmiana r/r

Przychody ze sprzedaży*

9,7

10,2

(5,0%)

18,1

23,0

(21,6%)

     Sieci afiliacyjne

3,5

4,1

(14,1%)

7,3

11,3

(35,4%)

     Brokerzy powierzchni reklamowych

1,4

1,0

39,2%

2,4

2,4

0,7%

     Agencje reklamowe i domy mediowe

2,2

2,6

(12,6%)

4,1

4,6

(12,0%)

     Klienci bezpośredni usług reklamowych

1,0

1,3

(20,2%)

1,9

2,5

(24,7%)

     Dystrybutorzy danych i technologii

1,4

1,2

22,7%

2,4

2,2

12,2%

EBITDA**

(0,3)

(0,1)

-

(1,2)

3,4

-

EBIT

(1,3)

(0,4)

-

(2,9)

3,0

-

Zysk / (strata) netto

(1,6)

0,7

-

(3,6)

4,0

-

* Przychody po wyłączeniach
**EBITDA liczona jako: Wynik na sprzedaży + Amortyzacja

 

Przychody ze sprzedaży całej Grupy w II kwartale 2019 r. wyniosły 9,7 mln zł i były wyższe o 15% w stosunku do I kwartału tego roku, ale niższe o 5% w porównaniu do analogicznego kwartału 2018 r. Na wielkość osiągniętych przychodów najistotniejszy wpływ podobnie jak w I kwartale 2019 r. miał mniejszy poziom zleceń na usługi reklamowe od klientów krajowych, w efekcie czego zmalały przychody ze sprzedaży do klientów bezpośrednich (spadek o 20,2%) oraz agencji reklamowych (spadek o 12,6%). Przychody od sieci afiliacyjnych, które w dalszym ciągu stanowią największą część wszystkich przychodów osiąganych przez Grupę zmniejszyły się o 14,1%. Zgodnie z przeprowadzoną transformacją i przyjętymi w 2018 r. zmianami w modelu funkcjonowania całej Grupy, ta część działalności traktowana jest aktualnie, przede wszystkim jako metoda pozyskiwania danych, które są następnie wykorzystywane do świadczenia usług dla pozostałych grup klientów.

Najbardziej istotnym z perspektywy Grupy jest dynamiczny wzrost kluczowego strategicznego kierunku dalszego rozwoju Grupy, czyli sprzedaży danych i technologii, która zwiększyła się o 22,7% rok do roku. Największy wpływ miał na to wzrost sprzedaży prowadzonej przez OnAudience Ltd, podmiotu dedykowanego do ekspansji segmentu danych Grupy. Sprzedaż danych i technologii jest najbardziej rentownym obszarem działalności Grupy, ze względu na relatywnie stabilną bazę kosztową. Dalszy wzrost skali przychodów powinien spowodować przyrost marżowości w kolejnych kwartałach. W II kwartale 2019 r. istotnie wzrosły też przychody ze sprzedaży do brokerów powierzchni reklamowych (wzrost o 39,2%), jednak biorąc pod uwagę niewielką marżowość tego rodzaju działalności, wzrost ten nie ma dużego znaczenia dla wyników Grupy.

W całym pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 18,1 mln zł i spadły o blisko 22% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

 

Segmenty działalności

Wyniki segmentów operacyjnych (mln zł)

II kw. 2019

II kw. 2018

zmiana r/r

I pół. 2019

I pół. 2018

zmiana r/r

 

Data acquisition

Przychody ze sprzedaży*

12,2

6,5

89,0%

23,9

16,4

45,9%

 

EBITDA**

0,0

(0,3)

-

0,0

3,0

(98,7%)

 

Data consulting

Przychody ze sprzedaży*

3,3

3,9

(16,0%)

6,1

7,3

(17,2%)

 

EBITDA**

(0,2)

0,7

-

(0,4)

1,1

-

 

Data enrichment

Przychody ze sprzedaży*

2,0

1,2

68,9%

3,3

2,2

46,9%

 

EBITDA**

0,6

0,4

25,6%

0,5

0,9

(45,1%)

 

*Przychody przed wyłączeniami pomiędzy segmentami

**EBITDA podana przed wyłączeniami pomiędzy segmentami

 

Grupa odnotowała w II kwartale 2019 r. 0,3 mln zł straty na poziomie EBITDA, która była nieznacznie niższa od 0,1 mln zł straty w analogicznym kwartale w 2018 r. ale jednocześnie stanowiła poprawę w porównaniu do wyniku za I kwartał 2019 roku (strata EBITDA na poziomie 0,9 mln zł). Spadek rentowności zanotowany został w segmencie Data consulting - strata EBITDA na poziomie 0,2 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku w II kwartale 2018 r. Pozostałe segmenty - Data acquisition i Data enrichment poprawiły wynik EBITDA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+