Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. w I półroczu 2019 roku odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 766,8 mln zł (+20% r/r) oraz zysk netto wynoszący 115,3 mln zł (+51% r/r). Grupa sprzedała w I półroczu 2019 roku 1 762 lokale (+7% r/r). Grupa zrealizowała przyjęte cele sprzedażowe i założenia przekazując terminowo 1 655 lokali (+15% r/r). Wypracowana w I półroczu marża brutto wyniosła 29,3%.

Grupa w I półroczu wprowadziła do realizacji 2 055 lokali w ramach 27 projektów wobec 2 391 lokali (w 19 projektach) rok wcześniej. W efekcie na koniec I półrocza Grupa posiadała 5 372 lokale w budowie na 56 projektach. 60% inwestycji realizowanych jest przez własne generalne wykonawstwo Grupy (poprzez spółki: Dom Construction i Euro Styl Construction).

Oferta DOM (DOMDEV) na koniec czerwca 2019 roku liczyła łącznie 3 166 lokali w 38 projektach (w 18 inwestycjach warszawskich, 13 trójmiejskich i 7 wrocławskich). Według stanu na 30 czerwca 2019 roku bank ziemi Grupy wynosił 12 021 lokali (grunty kupione i kontrolowane). Grupa, pomimo istotnego zwiększenia banku ziemi (+17% r/r) utrzymuje silny bilans, w tym niskie zadłużenie netto (19,9%).

W I półroczu 2019 roku obserwowaliśmy silny, niesłabnący popyt na nasze produkty na wszystkich rynkach naszej działalności. Dzięki maksymalizacji marż i terminowym przekazaniom odnotowaliśmy dwucyfrowe wzrosty rok do roku na poziomie sprzedaży i zyskowności. Istotnie zwiększyliśmy ofertę w tym okresie, szczególnie w Trójmieście i Wrocławiu. Z sukcesem realizujemy już 60% inwestycji z wykorzystaniem własnego generalnego wykonawstwa. Mamy bardzo dobrą sytuację finansową, niskie zadłużenie i silny bank ziemi, co pozwala nam na rozważny wybór nowych gruntów i sprawne finalizowanie transakcji. Obserwujemy jednak, że ceny działek utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na ograniczenie podaży na rynku. Jednocześnie wzrost cen mieszkań spowolnił mimo wysokiego popytu i czynników makroekonomicznych, które go wspierają. Pozytywnym zjawiskiem jest stabilizacja cen materiałów i usług budowlanych - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (według IAS 18):

Rachunek zysków i strat

Q2 2019

Q2 2018

Zmiana

H1 2019

H1 2018

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

238,7

435,7

-45%

766,8

639,2

+20%

Zysk netto

31,1

58,8

-47%

115,3

76,3

+51%

Dom Development odnotował w I półroczu 2019 wysoki poziom przychodów ze sprzedaży i zysku netto. Grupa wypracowała silne marże, w tym marżę brutto na poziomie 29,3%.

Dom Development utrzymuje silną pozycję gotówkową (248 mln zł gotówki) i niskie zadłużenie odsetkowe netto (wskaźnik zadłużenia netto: 19,9%). Dodatkowo Spółka posiada dostęp do niewykorzystanych linii kredytowych w wysokości 210 mln zł, co oznacza wysoki potencjał dalszych zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych inwestycji.

BANK ZIEMI

Grupa zwiększyła bank ziemi po I półroczu o 17% r/r (+1745 lokali).

Bank ziemi

30.06.2019

30.06.2018

Zmiana
Razem

Liczba lokali

Kupione

Kontrolowane

Razem

Kupione

Kontrolowane

Razem

Warszawa

2 911

3 310

6 221

4 441

2 400

6 841

-9%

Trójmiasto

3 231

1 600

4 831

2 039

0

2 039

+137%

Wrocław

671

298

969

598

798

1 396

-31%

Grupa DD

6 813

5 208

12 021

7 078

3 198

10 276

+17%