Według wstępnych szacunków PGE odnotowała w I półroczu 2019 r. skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej równy około 1 702 mln zł.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) miał wynieść w tym okresie 4 395 mln zł. Najwyższy wynik zanotowały segmenty Energetyka Konwencjonalna: 2 106 mln zł, Dystrybucja: 1 211 mln zł oraz Ciepłownictwo: 772 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w I półroczu 2019 r. wyniosły wstępnie 2 557 mln zł. Natomiast szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2019 r. było równe około 10 948 mln zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2019 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 29,5 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 21,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 28,5 PJ” – podano w komunikacie