Zgodnie z przedstawionymi szacunkami półrocznych skonsolidowanych wyników ENA (ENEA), spółka podczas pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. miała wypracować zysk netto na poziomie 579 mln zł i zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej równy 506 mln zł.

Szacunki zakładają przychody ze sprzedaży netto w wysokości 7 589 mln zł, natomiast EBITDA i EBIT miały wynieść odpowiednio 1 666 mln zł i 926 mln zł.

Największy wkład w wynik EBITDA miał segment Wytwarzanie, gdzie wynik był równy 730 mln zł. Obszary Dystrybucja i Wydobycie wypracowały z kolei wyniki na poziomie 515 mln zł i 434 mln zł.

 „W Obszarze Wytwarzanie na wynik pozytywnie wpłynął wzrost produkcji w spółce ENEA Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2” – podano w komunikacie

Szacunek jednostkowego zysku netto zakłada wypracowanie w I półroczu 2019 r. 383 mln zł. Z kolei jednostkowe przychody ze sprzedaży miały wynieść 2 382 mln zł. Spółka zamknęła półrocze ze stratą na poziomie EBITDA i EBIT równą odpowiednio -28 mln zł i -31 mln zł.    

„Różnica między zyskiem netto a EBIT Spółki wynika z przychodów z tytułu dywidend wypłaconych przez spółki zależne. Ponadto Emitent zwraca uwagę, iż zaprezentowane w wynikach finansowych za I półrocze 2019 roku Grupy Kapitałowej ENEA oraz ENEA S.A. został uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami” – dodano w komunikacie