Zarząd NXB (NEXTBIKE) poinformował o utworzeniu odpisu aktualizującego na kwotę 3 462 570 zł. Wartość odpisu odpowiada 90% wartości należności jednego z kontrahentów spółki.

„Bezpośrednim powodem dokonania odpisu jest zawarcie przez Spółkę warunkowych umów cesji wierzytelności ww. należności na rzecz podmiotów trzecich za cenę w wysokości 10% wartości należności. Cena zostanie uiszczona przez nabywców należności po uzyskaniu przez nich zaspokojenia” – podano w komunikacie

Dodano również, że utworzenie odpisu wpłynie na obniżenie wyniku finansowego spółki za trzeci kwartał 2019 r.