Od 24 września inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji CNG (NOWAGALA) w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad, polskiego producenta płytek gresowych i klinkierowych. Zapisy potrwają do 23 października br.

Zapisy przyjmowane są przez Pekao Investment Banking, a także Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski mBanku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska oraz Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Cerrad oferuje 0,75 zł za każdą akcję Ceramiki Nowej Gali, co oznacza 19% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

W opublikowanej 19 września br. opinii, zarząd Ceramiki Nowej Gali ocenił, że oferowana cena odpowiada wartości godziwej spółki. Ponadto, dwóch członków zarządu Ceramiki Nowej Gali – Waldemar Piotrowski oraz Paweł Górnicki, którzy posiadają odpowiednio 23,04% oraz 0,75% akcji spółki – zobowiązało się do złożenia zapisów w wezwaniu obejmujących wszystkie posiadane przez nich akcje, tj. łącznie 23,79%. Waldemar Piotrowski zgodził się przy tym sprzedać wszystkie swoje akcje po cenie o 0,01 zł niższej, niż wynosi cena oferowana pozostałym akcjonariuszom, tj. po cenie 0,74 zł za akcję.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Ceramiki Nowej Gali, Cerrad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

– Zgodnie z deklaracjami złożonym w momencie ogłoszenia wezwania, naszym celem jest nabycie 100% akcji Ceramiki Nowej Gali i wycofanie jej z obrotu na giełdzie. Pozwoli nam to przeprowadzić niezbędną restrukturyzację Ceramiki Nowej Gali i jej pełną integrację z naszą firmą. Proponowana przez nas cena jest ceną ostateczną. Jeśli obecni akcjonariusze mniejszościowi nie zdecydują się odsprzedać swoich akcji, Cerrad ma alternatywne możliwości wzrostu, w tym poprzez dalszy rozwój organiczny, który z powodzeniem realizowaliśmy w ostatnich latach – podkreślił Paweł Bąk, prezes Cerradu.

Cerrad został wybrany przez Ceramikę Nową Galę jako inwestor strategiczny w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego spółka informowała w marcu 2017 r. Na początku września br. obie firmy zawarły umowę o współpracy, zgodnie z którą Ceramika Nowa Gala będzie wspierać Cerrad w procesie przeprowadzenia wezwania i uzyskania odpowiedniej zgody UOKiK.

Prezentując swoje stanowisko na temat wezwania, Zarząd Ceramiki Nowej Gali ocenił, że planowana konsolidacja w ramach grupy kapitałowej Cerradu powinna być korzystna dla wszystkich podmiotów biorących w niej udział. Niewielki udział spółki w rynku nie pozwalał jej na osiągnięcie korzyści skali, co z kolei rzutowało na jej konkurencyjność.