Finergis Investments Ltd. oraz Marek Górski ogłosili w dniu dzisiejszym wezwanie na akcje spółki EGS (ERGIS) po cenie 3 zł za akcję. Oznacza to premię w wysokości 15,4% względem średniego kursu akcji z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie oraz premię w wysokości 7,1% w stosunku do ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie. Podmiotem Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank S.A.

Najważniejsze informacje o wezwaniu:                                                                                                 

  • Przedmiotem wezwania jest 20.083.783 akcji, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA Spółki.
  • Cena w wezwaniu została ustalona na 3 zł za akcję.
  • Zapisy w ramach wezwania będą przyjmowane w dniach 21 października – 19 listopada 2019 r. w siedzibie oraz 14 Punktach Usług Maklerskich mBank S.A.
  • Planowaną datą zawarcia transakcji na GPW oraz rozliczenia wezwania jest 22 listopada 2019 r.
  • Finergis Investments Ltd. jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabyć Akcje w ramach wezwania. Marek Górski nie zamierza nabywać Akcji w ramach wezwania.
  • Na dzień ogłoszenia wezwania, Wzywający posiadają łącznie 17.706.158 akcji Spółki, co stanowi 46,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
  • Po przeprowadzeniu wezwania, Nabywający zamierza wejść w posiadanie 35.291.501 akcji co stanowi 93,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wzywający zamierzają osiągnąć, jako strony zawartego 1 października br. porozumienia, łącznie 37.789.941 głosów na WZA Spółki, co stanowi 100% w kapitale zakładowym Spółki.
  • W przypadku objęcia 100% ogólnej liczby akcji Spółki (w konsekwencji nabycia akcji w ramach wezwania oraz procesu przymusowego wykupu akcji Spółki), zamiarem Wzywających jest wycofanie spółki ERGIS S.A. z obrotu na GPW.

Jako wieloletni akcjonariusze Spółki, po wnikliwiej, wielomiesięcznej analizie, doszliśmy do wniosku, że obecny moment jest właściwy, by zmienić status Spółki z publicznego na niepubliczny. Zamierzamy zintensyfikować nasze działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnej i finansowej działalności Grupy ERGIS, co niestety jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe w przypadku publicznego charakteru Spółki. Dlatego naszym zamiarem jest osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów na WZA ERGIS oraz wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – powiedział Marek Górski, jeden z akcjonariuszy oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej ERGIS S.A.