Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy WP wyniosły w III kwartale 2019 roku 183,5 mln zł, wobec 143,8 mln zł przed rokiem.

Spółka WPL (WIRTUALNA) wypracowała zysk operacyjny na poziomie 30,9 mln zł wobec 28,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o +6,9%. 

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wyniósł 20,4 mln zł, wobec 21,4 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie sty-wrz 2019 udział transakcji rozliczanych gotówkowo w całości przychodów grupy wyniósł 97%, wobec 96% prze rokiem.  

Głównymi wskaźnikami analizowanymi przez Zarząd na potrzeby oceny wyników finansowych Grupy WP są wskaźnik EBITDA oraz skorygowana EBITDA.

EBITDA obliczana jest jako zysk operacyjny powiększony o amortyzację, natomiast skorygowana EBITDA kalkulowana jest jako EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe obejmujące: koszty doradztwa transakcyjnego, koszty restrukturyzacji, koszty programu opcji menadżerskich, wynik na zbyciu pozostałych aktywów finansowych, przejściowy wynik netto rozliczeń z transakcji barterowych oraz aktualizację i likwidację aktywów trwałych.