Zarządu OEX podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i warunków nabywania akcji własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2019 r.

Przedmiotem oferty jest maksymalnie 421.052 (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 5,27% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania nie więcej niż 4,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka będzie nabywać akcje w obrocie pozagiełdowym proporcjonalnie co oznacza, że w przypadku, gdy łączna liczba akcji objętych wszystkimi ofertami sprzedaży przekroczy pulę przewidzianą w warunkach skupu, spółka dokona proporcjonalnej redukcji.

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 19,00 zł.

Skup akcji zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

  • Termin ogłoszenia Oferty - 19 listopada 2019 r.
  • Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 22 listopada 2019 r.
  • Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji - 29 listopada 2019 r.
  • Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji - 4 grudnia 2019 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabywania akcji na podstawie oferty jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Czerwcowe WZA upoważniło zarząd do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.