Zarząd Capital Partners podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności grupy kapitałowej w segmencie zarządzania funduszami, która prowadzona jest przez spółkę zależną - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

Na obecnym etapie brane będą pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym sprzedaż wszystkich akcji, połączenie spółki zależnej z innym podmiotem, pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego, dokonanie innej transakcji kapitałowej lub powstrzymanie się od jakichkolwiek działań.

Powodem podjęcia decyzji, o której mowa powyżej jest zawarcie przez spółkę zależną standardowej umowy o zachowaniu poufności z krajową instytucją finansową. Umowa została zawarta w celu umożliwienia stronom uzyskania informacji na potrzeby określenia zasad ewentualnej transakcji. CPA (CAPITAL) podejmie decyzję ze szczególnym uwzględnieniem interesu funduszy zarządzanych przez spółkę zależną i uczestników tych funduszy oraz długoterminowego interesu swojego i spółki zależnej, w tym ich pracowników.

Żadne wiążące decyzje związane z wyborem konkretnej opcji nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, że takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.