7 stycznia 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDG (MEDICALG), spółki działającej w branży zaawansowanych technologii telemedycznych, wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji od 1 do 721 303 akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd z uwzględnieniem efektów budowy księgi popytu, przy czym cena nie może być niższa od pomniejszonej o 10% średniej ceny rynkowej z miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu.

„Środki pozyskane z emisji akcji serii G pozwolą nam na kontynuację zmiany modelu biznesowego w USA. Działania, które od kilku miesięcy prowadzimy w tym obszarze – min. zatrudnienie Petera Pellerito na stanowisku prezesa Medi-Lynx i całkowita przebudowa modelu oraz zespołu sprzedażowego, zaczynają przynosić oczekiwane efekty. Od września obserwujemy odwrócenie negatywnego trendu i systematyczny wzrost liczby rozpoczynanych sesji monitoringu EKG oraz wzrost liczby wniosków o płatności w przeliczeniu na dni robocze. Złożenie wniosku o płatność w praktyce ma miejsce kilka tygodni po rozpoczęciu sesji monitoringu, jesteśmy zatem przekonani, że kolejne raporty miesięczne będą coraz lepiej odzwierciedlać ten pozytywny efekt. Ponadto, środki pozyskane w drodze podwyższenia kapitału umożliwią nam dalszy rozwój technologii i sprzedaży międzynarodowej. Poza USA koncentrujemy się obecnie przede wszystkim na takich rynkach, jak Kanada, Skandynawia czy szeroko pojęta Europa Zachodnia, gdzie notujemy bardzo obiecujące wyniki sprzedażowe. Wzrost przychodów z tych rynków jest imponujący - po trzech kwartałach 2019 sięgnął 192% w ujęciu rok do roku i wszystko wskazuje na to, że w bieżącym roku dynamika tych przychodów będzie bardzo znacząca. Biorąc pod uwagę wysoką marżowość tych rynków, mimo że wartościowo nie są one jeszcze porównywalne do przychodów z rynku amerykańskiego, to na poziomie EBITDA stanowią już dość istotną pozycję. Warto dodać, że na tych rynkach model dystrybucji jest nieco inny, niż w USA: w pierwszej kolejności pojawiają się przychody ze sprzedaży urządzeń, ponieważ musimy dostarczyć ich odpowiednią liczbę do naszych partnerów, a następnie notujemy przychody z sesji monitoringu. W takim modelu pozyskiwanie klientów, rozliczenia i płatności od ubezpieczycieli pozostają po stronie naszego lokalnego partnera, a Medicalgorithmics dostarcza urządzenia i technologię” – powiedział Marek Dziubiński, Prezes Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Akcjonariusze, którzy na dzień rejestracji na NWZ (22 grudnia 2019) posiadali akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów, będą mieć pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii G w liczbie odpowiadającej iloczynowi stosunku liczby akcji Spółki posiadanych na dzień pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w tym dniu oraz określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii G.