W projekcie uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SWG (SECOGROUP) przedstawiono projekt uchwały dotyczącej upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Skup miałby dotyczyć nie więcej niż 1 mln akcji, a łączna liczba akcji nabytych w ramach upoważnienia oraz akcji własnych znajdujących się w posiadaniu spółki nie przekroczyć 20% kapitału zakładowego Seco/Warwick.

Zgodnie z projektem uchwały, cena za akcję nie przekroczy 15 zł. Środki na ten cel mają pochodzić z utworzonego kapitału rezerwowego.

„Zarząd Seco/Warwick S.A. na podstawie sygnałów od akcjonariuszy zgłaszanych w związku z niesatysfakcjonującą płynnością akcji, podjął decyzję o zwołaniu NWZ, w porządku obrad którego zamieszczona została uchwała upoważniająca Zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych oraz uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację tego skupu. Biorąc pod uwagę otoczenie biznesowe i sytuację Spółki Zarząd rekomenduje przeznaczenie na ten cel maksymalnie 15 mln zł i utworzenie kapitału rezerwowego w analogicznej wysokości. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że w przypadku przegłosowania przedmiotowej uchwały w ramach polityki redystrybucji przeprowadzi skup akcji własnych i nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019 r” – czytamy w projekcie uchwały

Upoważnienie na przeprowadzenie skupu miałoby obowiązywać do końca 2021 r. lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji.