Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies wypracowała w IV kwartale 2019 r. 12,5 mln zł przychodów i 1,4 mln zł EBITDA

Udostępnij

CLD (CLOUD), działająca na globalnym rynku, polska spółka technologiczna będąca jedną z największych na świecie hurtowni anonimowych danych o użytkownikach Internetu, wypracowała w IV kwartale 2019 r. 12,5 mln zł przychodów i miała 1,4 mln zł EBITDA. W całym 2019 r. przychody Grupy wyniosły 42,7 mln zł, a EBITDA 0,5 mln zł.

Za nami kolejny z rzędu kwartał systematycznej poprawy wyników, w którym wypracowaliśmy satysfakcjonujące przychody i EBITDA. Zgodnie z naszymi założeniami motorem wzrostu są usługi oparte na danych, na które postawiliśmy wprowadzając zmiany w modelu funkcjonowania Grupy. Strategicznym celem Grupy jest uczynienie z Data Enrichment największego segmentu pod względem wolumenu przychodów. Zwiększyliśmy też przychody ze wszystkich pozostałych segmentów działalności poza sieciami afiliacyjnymi, których udział świadomie ograniczamy od kilku kwartałów mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Najważniejsze dane finansowe

Grupa Cloud Technologies miała w IV kwartale 2019 r. 12,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19,7% więcej niż w analogicznym kwartale 2018 r. Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów miały wyższe o 71,5% przychody ze sprzedaży danych i technologii. Był to najwyższy w historii poziom obrotów Grupy z tego obszaru działalności. W porównaniu do IV kwartału 2018 roku przychody te zostały również osiągnięte przy zdecydowanie bardziej rozbudowanej i zdywersyfikowanej bazie odbiorców. Segment Data Enrichment jest najbardziej rentownym obszarem działalności i kluczowym strategicznym kierunkiem dalszego rozwoju Grupy.

W analizowanym okresie Grupa osiągnęła też istotny wzrost przychodów od klientów agencyjnych (wzrost o 62%) oraz od klientów bezpośrednich (wzrost o 10%). Łączne przychody z obsługi obu tych grup klientów raportowanych w segmencie Data Consulting sięgnęły 4,7 mln zł i był to najlepszy w historii kwartał pod względem generowanych przychodów dla tej działalności Grupy. W IV kwartale 2019 r. wzrosły również niskomarżowe przychody ze sprzedaży do brokerów powierzchni reklamowych (wzrost o 47,6%), a spadły jedynie przychody ze sprzedaży do sieci afiliacyjnych, które wyniosły 3,5 mln zł (spadek o 18,4% r/r). Spadek ten wynika z kontynuacji polityki Grupy w zakresie ograniczenia skali współpracy z tą grupą odbiorców, a przychody z tej działalności traktowane są obecnie jako metoda pozyskiwania danych w celu ich dalszego wykorzystania.

Grupa Cloud Technologies miała w IV kwartale 2019 r. 1,4 mln zł zysku na poziomie EBITDA, czyli o 1,1 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale i o 2,1 mln więcej od 0,7 mln zł straty w analogicznym kwartale 2018 r. W analizowanym okresie Grupa zanotowała 1,0 mln zł straty netto, w porównaniu do 1,5 mln zł straty netto w IV kwartale 2018 r. Negatywny wpływ na poziom wyniku netto miały przede wszystkim ujemne różnice kursowe w wysokości blisko 0,8 mln zł oraz odpis na niewydane gry mobilne na kwotę 0,6 mln zł.

Z perspektywy całego roku, jesteśmy zadowoleni z tego co udało nam się osiągnąć. Mamy stabilny poziom gotówki i istotnie zmniejszyliśmy poziom należności handlowych, który był niższy o 17,4 mln zł w porównaniu do końca 2018 roku. Zawarte porozumienie z jednym z naszych kontrahentów zostało w całości zrealizowane, a wpływy ze spłacanych należności były głównym źródłem finansowania zakończonych w tym roku inwestycji – dodaje Piotr Prajsnar.

W całym 2019 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 42,6 mln zł i były o 2,4% niższe od 43,7 mln zł wypracowanych w 2018 r. Wynik na poziomie EBITDA wyniósł 0,5 mln zł i był niższy od 2 mln zł EBITDA wypracowanych w 2018 r. Grupa miała też 4,4 mln zł straty netto w porównaniu z 0,9 mln zł zysku netto w analogicznym okresie.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+