Zarząd spółki BRA (BRASTER) poinformował, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku terminowej spłaty przez spółkę całości lub części zobowiązań przypadających na dzień 1 marca 2020 r., a wynikających z obligacji serii A. Jak podano, spółka nie będzie w stanie dokonać wypłaty odsetek oraz częściowego wykupu obligacji w łącznej kwocie 1 017 188 zł.

„Brak możliwości przeprowadzenia okresowej amortyzacji obligacji serii A oraz wypłaty odsetek wynika z konieczności wydatkowania środków pozostających w dyspozycji Spółki na koszty zespołów realizujących opisane poniżej prace badawczo rozwojowe w ich finalnych etapach oraz konieczność realizacji płatności zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Spółki” – podano w komunikacie

W komunikacie czytamy, że na przełomie lutego i marca Braster planuje wdrożenie nowej wersji systemu telemedycznego, w tym aplikacji mobilnej Braster Care. Natomiast na kolejny miesiąc planowane jest wydanie pierwszej wersji systemu Deep Braster.

„W ocenie Zarządu wyniki wskazanych powyżej projektów mogą być kluczowe dla dalszej działalności Spółki - mają one charakter wysoce innowacyjny, a ich odpowiednia komercjalizacja może istotnie wpłynąć na stronę przychodową Spółki na przełomie 2020 i 2021 roku. Natomiast do tego czasu Spółka zobowiązana będzie do ponoszenia podwyższonych kosztów obsługi zespołów ds. wdrażania programów innowacyjnych” – czytamy dalej

Spółka podała również, że powołany w połowie stycznia nowy zarząd podejmuje działania mające na celu racjonalizację wydatków oraz dostosowanie struktury kosztów do aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Efektem ma być obniżenie w okresie ostatnich czterech tygodni kosztów stałych działalności o blisko 25%, w tym kosztów ogólnych zarządu o ponad 60%. Spóła podejmuje także starania w zakresie zwiększenia przychodów z działalności operacyjnej z tytułu sprzedaży urządzeń medycznych oraz usług badawczych.

„Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki prowadzi rozmowy w celu pozyskania finansowania pomostowego oraz środków pieniężnych z tytułu emisji akcji Spółki serii O, obejmującej nie mniej niż 13.043.479 akcji (…) Podjęte działania prawdopodobnie nie pozwolą jednak na terminowe równoczesne sfinansowanie zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii A oraz jej bieżącej działalności, stąd konieczność publikacji niniejszego raportu. W ocenie Zarządu Emitenta, spłata zobowiązań wobec obligatariuszy akcji serii A możliwa będzie niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu dla Spółki któregokolwiek ze wskazanych powyżej procesów pozyskiwania finansowania. Spółka szacuje, iż efekty działań w tym zakresie powinny być znane w marcu 2020 roku” - podsumowano