• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2019 Grupy Kapitałowej wyniosły 141 486 tys. zł, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do roku poprzedniego. W IV kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 43 011 tys. zł.
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej VOT (VOTUM) za IV kwartały 2019 roku wyniósł 18 108 tys. zł, co stanowi wzrost o 115% w porównaniu do zysku roku 2018.
  • Dynamiczny rozwój segmentu spraw bankowych. Liczba zawartych kontraktów w IV kwartale wyniosła 3 524, co stanowi wzrost o 37% w stosunku do poprzedniego kwartału.
  • Mocno postępująca dynamika przychodów w segmencie szkód w pojazdach. Wzrost przychodów o 50% w stosunku do poprzedniego kwartału.
  • Wzrost liczby zawartych kontraktów w segmencie szkód w pojazdach o 118% w stosunku 2018 roku. W stosunku do poprzedniego kwartału liczba zawartych umów wzrosła o 24%.
  • Utrzymująca się wysoka rentowność w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych. Poprawa marży z 27% do 34% porównując rok 2018 i 2019. r.
  • Utrzymująca się dynamika przychodów ze sprzedaży w segmencie rehabilitacyjnym. Wzrost przychodów w roku 2019 o 34% w porównaniu do roku 2018.
  • Zysk netto DSA Investment S.A. za rok 2019 wyniósł 5 270 tys. zł.
  • Dalszy rozwój i dywersyfikacja będą oparte na wzroście organicznym poszczególnych segmentów i poszukiwaniu możliwości akwizycji.

Zamykamy rok 2019 historycznymi rekordami. Proces dywersyfikacji segmentów działalności Grupy Kapitałowej Votum zaczyna przynosić wymierne efekty, zgodne z naszymi założeniami i oczekiwaniami. Wyodrębnione linie produktowe pozwalają nam na lepsze zarządzanie nimi oraz większą zdolność do optymalizacji kosztów w poszczególnych, kluczowych obszarach biznesowych Grupy.

Zgromadzony portfel roszczeń po IV kwartałach 2019 roku wzrósł do ponad 1,4 mld zł w postępowaniach przedprocesowych oraz procesowych, podczas gdy na koniec III kwartału 2019 r. wynosił nieco ponad 1,2 mld zł. To rekordowy wzrost portfela na przełomie jednego kwartału, bowiem wartość obsługiwanych roszczeń wzrosła o ponad 16%. Ważne znaczenie ma również intensyfikacja akcji procesowej, skutkująca przygotowaniem 2,5 tys. spraw sądowych w IV kwartale, tj. o tysiąc więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Czynniki te pomyślnie rysują perspektywy przyszłych okresów – powiedział Prezes Zarządu Votum S.A. Bartłomiej Krupa