• Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 739,7 mln PLN (172,1 mln EUR1).
  • EBITDA w IV kwartale wyniosła 34,9 mln PLN (8,1 mln EUR1), a EBIT 13,2 mln PLN (3,1 mln EUR1).
  • W całym 2019 roku przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 3117,1 mln PLN (725,1 mln EUR1).
  • EBITDA za 2019 rok wyniosła 278,0 mln PLN (64,7 mln EUR1), a EBIT za 2019 rok 191,4 mln PLN (44,5 mln EUR1).
  • Zrealizowano projekt zwiększania mocy produkcyjnych w papierni w Kostrzynie.
  • Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papieru w 2019 r. wyniosło 94 proc.
  • Osiągnięto nowy roczny rekord sprzedaży papieru specjalistycznego i premium.
  • Pilotażowy projekt dotyczący papieru dla branży opakowaniowej zakończył się sukcesem i będzie kontynuowany w 2020 r.
  • Realizacja Programu Poprawy Rentowności zgodnie z założeniami.
  • Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję. 

Pełny zaudytowany raport za rok 2019 zostanie opublikowany 26 marca br.

“Połączenie wyraźnej poprawy w segmencie papieru, wprowadzenia na rynek nowego papieru premium i produktów dla branży opakowaniowej oraz stabilnych wyników w segmencie celulozy, pozwoliło nam osiągnąć jeden z najlepszych skonsolidowanych wyników rocznych w historii   Grupy. Dlatego jako Zarząd będziemy rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję.” – Michał Jarczyński, Prezes Zarządu ATC (ARCTIC).

Pomimo niekorzystnych sezonowych trendów rok 2019 zakończył się dla Grupy Arctic Paper mocnym czwartym kwartałem z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 739,7 mln PLN (w porównaniu do 780,7 mln w IV kw. 2018 r.) i EBITDA w wysokości 34,9 mln PLN (3,0 mln w IV kw. 2018 r.). Bardziej zrównoważona sytuacja rynkowa, w tym niższe ceny surowców, działała na korzyść segmentu papieru. W całym 2019 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3117,1 mln PLN (3158,2 mln w 2018 r.), EBITDA na poziomie 278,0 mln PLN (218,8 mln w 2018 r.) i silny cash flow wynoszący 342,3 mln PLN (148,6 mln w 2018 r.). Wskaźnik dług netto /EBITDA Grupy kształtował się poniżej poziomu 0,6. Osiągnięte wyniki potwierdzają korzyści wynikające z połączenia segmentów papieru oraz celulozy - dwóch branż o różnych cyklach, obu opartych na odnawialnych surowcach - które pozwalają na stabilny rozwój i większą odporność na cykliczność biznesu. 
 
Realizacja Programu Poprawy Rentowności 2019-2020 dla segmentu papieru przebiega zgodnie z planem. W połączeniu z niższymi kosztami surowców przyczyniło się to do wzrostu zysku w segmencie papieru w IV kw. do 35,3 mln PLN (wobec straty -40,3 mln w IV kw. 2018 r.) przy przychodach na poziomie 532,0 mln PLN (539,1 mln). W 2019 wypracowana w segmencie papieru marża EBIT wyniosła 3,3%, a w IV kwartale 3,2%, co oznacza wyraźną poprawę r/r. Działania mające na celu zwiększenie wydajności i dalszej poprawy marż są kontynuowane. W minionym roku rozpoczęliśmy wdrażanie projektów optymalizacyjnych – z powodzeniem stosowanych już w Grycksbo – również w papierniach w Kostrzynie i Munkedal. 
 
Pomimo słabego rynku papieru i opakowań wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało wysokie, kształtując się na poziomie 96% w IV kw., a produkcja papieru osiągnęła wartość 151 000 ton (150 000 w IV kw. 2018 r.). Sprzedaż wyniosła 150,000 ton (145,000), a sprzedaż papieru specjalistycznego i premium pobiła na koniec roku nowy rekord sięgając 23,5% (22% w 2018 r.) wolumenu sprzedaży i 29% (27%) wartościowo. Było to możliwe dzięki  silnym markom i  wprowadzanym na rynek nowościom produktowym. 
 
Udany pilotażowy projekt dotyczący papieru dla branży opakowaniowej w 2019 roku zaowocował rozszerzeniem portfolio o Munken Kraft. Modernizacja maszyny papierniczej PM1 w Kostrzynie i dofinansowanie programu innowacyjnego przyznane przez NCBiR pozwalają przyspieszyć rozszerzanie oferty produktów dla branży opakowaniowej. Zmiany te wspiera obserwowane na globalnym rynku odchodzenie od plastiku na rzecz papieru. Arctic Paper, firma o wieloletniej tradycji działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ma ogromne szanse być jednym z beneficjentów tych zmian.  
 
Rottneros, należąca do Grupy spółka działającej w segmencie celulozy, w IV kw. zmierzyła się ze słabą sytuacją rynkową, co w połączeniu z corocznym wyłączeniem produkcji w celulozowni w Vallvik na czas przeglądu technicznego przełożyło się na stratę na poziomie EBIT. Przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 547 mln SEK (580 mln w IV kw. 2018 r.) a EBITDA -5 mln SEK (39 mln). W całym 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie celulozy wyniosły 2376 mln SEK (2260 mln w 2018 r.) a EBIT 268 mln SEK (295 mln). Produkcja w 2019 roku osiągnęła rekordowy poziom 406 000 ton (w porównaniu do 401 200 w 2018 r.).  
 
Połączenie wyraźnej poprawy w segmencie papieru, wprowadzenia na rynek nowego papieru premium i produktów dla branży opakowaniowej oraz stabilnych wyników w segmencie celulozy, pozwoliło nam osiągnąć jeden z najlepszych skonsolidowanych wyników rocznych w historii Grupy. Dlatego jako Zarząd zarekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję. Nie oznacza to, że spoczywamy na laurach. Wręcz przeciwnie - prace mające na celu dalszą poprawę efektywności będą kontynuowane w takim samym tempie w 2020 roku.

Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.