Wstępny szacunkowy wynik netto TRK (TRAKCJA) za 2019 r. to -135,5 mln zł. Przychody spółki miały w ubiegłym roku wynieść 834,2 mln zł, a EBITDA -120,8 mln zł. Jak podano w komunikacie wpływ na taki poziom wypracowanych wyników w zakończonym roku miały m.in. koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej, a także:

  • „rozliczanie nisko marżowych kontraktów pozyskanych w trudniejszych dla ofertowania latach ubiegłych oraz przed znaczącą podwyżką kosztów produkcji
  • przedłużający się proces refinansowania działalności operacyjnej Spółki Trakcja PRKiI S.A., który pogłębił spadek rentowności na kontraktach budowlanych;
  • przedłużający się proces refinansowania miał również wpływ na opóźnienie podpisania dwóch kontraktów kolejowych o wyższych rentownościach i brak możliwości ich rozliczania w roku 2019 a co za tym idzie niemożliwość uzyskania zakładanych przychodów;
  • budżety zaktualizowano pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z realizowanych kontraktów;
  • w trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe;
  • dla dwóch kontraktów kolejowych Spółka ujęła przychody do poziomu poniesionych kosztów zgodnie z MSSF 15 par. 45” – wyjaśniono

Dodano także, że wpływ wymienionych czynników na zakończony proces cyklicznego przeglądu budżetów kontraktów budowlanych wyniósł -61,4 mln zł.

Portfel zamówień budowlanych spółki na koniec roku wyniósł 2 295 mln zł.