• Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 13,1% rdr do 17,3 mld zł w lutym 2020 r.
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 212,2% do 364,3 mln zł w lutym 2020 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 44,8% rdr do poziomu 405,6 tys. szt. w lutym 2020 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na akcje o 98,4% rdr do poziomu 185,2 tys. szt. w lutym 2020 r.
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 184,5% do 233,9 mln zł w lutym 2020 r.
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 263,9% do 46,1 mln zł w lutym 2020 r.
  • Wzrost wartości notowanych emisji nieskarbowych na rynku Catalyst o 9,5% do poziomu 94,8 mld zł w lutym 2020 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 41,1% do poziomu 23,2 TWh w lutym 2020 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 116,0% rdr do 14,0 TWh w lutym 2020 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,5 mld zł w lutym 2020 r., czyli o 9,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w lutym 2020 r. o 13,1% rdr do poziomu 17,3 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lutym 2020 r. 864,9 mln zł, o 13,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego 2020 r. wyniosła 49 276,54 pkt i była o 17,7% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lutym 2020 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 211,0% rdr do poziomu 367,5 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lutym wzrosła o 212,2% rdr i wyniosła 364,3 mln zł.

W lutym 2020 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 737,3 tys. szt., czyli o 39,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 44,8% rdr do poziomu 405,6 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 98,4% rdr do 185,2 tys. szt. w lutym 2020 r.

W lutym 2020 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 184,5% rdr do poziomu 233,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 263,9% rdr do 46,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 94,8 mld zł na koniec lutego 2020 r. wobec 86,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w lutym 2020 r. o 37,4% rdr do poziomu 174,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w lutym 2020 r. 16,8 mld zł wobec 29,6 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2020 r. wyniósł 23,2 TWh, co oznacza wzrost o 41,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 7,1% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 47,6% rdr do poziomu 20,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w lutym o 116,0% rdr do 14,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 49,5% do poziomu 2,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 136,2% rdr do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w lutym 2020 r. 2,4 TWh, co oznacza wzrost o 2,1% rdr. Lutowe dane w tej linii biznesowej są nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło wraz z końcem czerwca 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 15,7% rdr osiągając w lutym 2020 r. poziom 16,7 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł w lutym 2020 r. o 3,8% rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 400 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec lutego 2020 r. wyniosła 472,1 mld zł (108,9 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 448 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec lutego 2020 r. 983,6 mld zł (226,9 mld EUR).

Na rynku NewConnect w lutym 2020 r. zadebiutowały akcje spółki SPR (SPYROSOFT) (wartość oferty 0,11 mln zł).

Na rynku Catalyst w lutym 2020 r. zadebiutowały obligacje spółki P4 (wartość oferty 750 mln zł), miasta Olsztyn (wartość oferty 48 mln zł), miasta Ustka (wartość oferty 10 mln zł), gminy miasta Ełk (wartość oferty 25 mln zł) oraz gminy Podgórzyn (wartość oferty 25 mln zł).

W lutym 2020 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tak samo jak rok wcześniej.