Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Wyniki finansowe Dektra w 2019 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody Dektry w roku 2019 wyniosły 16,16 mln zł wobec 17,91 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej spadł w ubiegłym roku do 0,76 mln zł z 1,22 mln zł w 2018 r. W 2019 r. spółka odnotowała wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 0,48 mln zł w porównaniu do 0,91 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu DKR (DEKTRA) do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo, 

Za nami kolejny rok działalności Grupy Kapitałowej Dektra. W rok 2019 weszliśmy z bagażem zapełnionych magazynów i zobowiązań finansowych zaciągniętych na finansowanie zakupu towaru, którego nie udało się sprzedać w planowanym terminie. Był to balast, który ciążył na finansach Dektra Spółka Akcyjna przez cały rok i wpłynął również na sprawozdanie finansowe podsumowujące rok 2019. 

Przychody ze sprzedaży w obu spółkach odnotowały spadek w stosunku do roku 2018 o 9,7%. Głównym powodem spadku w odniesieniu do roku 2018 jest zauważalnie mniejszy popyt na siatki podtynkowe. W naszej ocenie, jest to związane z realizowaniem w ostatnich kilkunastu latach programu docieplania budynków, w wyniku którego większość planowanych dociepleń istniejących budynków zostało już wykonane, a nowo budowane obiekty nie generują już tak wysokiego popytu na ten wyrób budowlany, jaki istniał w latach ubiegłych. Jakkolwiek spadek przychodów nie był znaczny, to ostateczny wynik finansowy uległ obniżeniu aż o 47% w porównaniu do roku 2018 i wynosi 480 925,39 zł.  

Na ten spadek zysku wpłynęły przede wszystkim wspomniane na wstępie zagadnienia mające swoje źródło w roku 2018, tj. koszty finansowania i magazynowania towaru, wymagane ustawą o rachunkowości odpisy aktualizujące – w tym na zapasy w wysokości blisko 42 tys. zł.  

Dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny podsumowujące wstępnie sytuację gospodarczą w kraju są pozytywne, chociaż gorsze od informacji dotyczących roku 2018. 

Produkt krajowy brutto w 2019 r. według szacunków wzrósł realnie w mniejszym stopniu niż w roku poprzednim (4,0% wobec 5,1% w 2018 r.). Analogicznie wartość dodana brutto w gospodarce narodowej zwiększyła się o 4,0% (wobec 5,1% w 2018 r.). Nieco słabszy był wzrost wartości dodanej brutto w przemyśle (4,2% wobec 4,6%), a znacznie wolniejszy w budownictwie (2,8% wobec 12,2%). 

Rok 2019 r. był kolejnym rokiem korzystnym dla pracowników – powszechnym zjawiskiem były rotacje zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Nastąpiło dalsze ograniczenie liczby rejestrowanego bezrobocia, które w grudniu 2019 roku wynosiło 5,2%. 

W minionym roku utrzymywała się pozytywna koniunktura na rynku budowlanym, który jest dla obu spółek głównym odbiorcą oferowanych przez nie wyrobów budowlanych. 
Chociaż w całej branży wystąpiły problemy z brakiem pracowników, wzrost wynagrodzeń, wzrost cen materiałów budowlanych i usług budowlanych, to Emitent pozytywnie ocenia sprzedaż towarów dedykowanych budownictwu w roku 2019.  

Zadawalająca była także sprzedaż towarów wykorzystywanych jako opakowania w przemyśle. 

Niestety, miniony rok był drugim z kolei okresem suszy, a zatem sprzedaż folii służącej owijaniu płodów ogrodniczych i rolniczych utrzymała niski poziom.  
 
W efekcie w roku 2019 przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 16 164 tys. zł i tym samym notują spadek w porównaniu z rokiem 2018 o 9,7 %. Zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł w 2019 roku 481 tys. i zmniejszył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 47 %.  

Powyższe jest skutkiem funkcjonowania w realiach branż sezonowych, w których ryzyka negatywnego oddziaływania działań atmosferycznych na wyniki finansowe mogą się realizować. Taka właśnie sytuacja, całkowicie niezależna od naszego działania, miała miejsce w roku 2018 i 2019. Jakkolwiek rezultat ekonomiczny roku 2019 nie jest zadawalający, to należy podkreślić, że udało się w tym okresie dokonać spłaty dużej części zobowiązań oraz obniżyć poziom zapasów, zatem w kolejny rok Grupa może wejść bez tak dużych obciążeń.  
 
W dniu 5 czerwca 2019 roku odbyły się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Dektra SA oraz Indiver SA, w czasie których zadecydowano między innymi o zatwierdzeniu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego oraz o wypłacie przez Emitenta dywidendy, w kwocie 938 400 zł. Na każdą spośród 1.104.000 akcji przysługiwała dywidenda w wysokości 0,85 zł. Dniem ustalania prawa do dywidendy był 26 czerwca 2019 r., a jej wypłata nastąpiła w dniu 4 września 2019 r. 
 
Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2019 zostały zbadane przez uprawniony podmiot REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. w Gdańsku, który w roku 2017 został wybrany przez Radę Nadzorczą do zbadania sprawozdań za lata 20172019.  

Z zadowoleniem obserwujemy niesłabnące zainteresowanie ofertą sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Indiver SA oraz platform sprzedażowych. Każdego roku zwiększa się liczba transakcji dokonywanych drogą elektroniczną.  
 
Z optymizmem patrzymy na rok 2020, jesteśmy przekonani, że uda nam się z powodzeniem rozwijać działalność, oferować przydatne towary, które zadowolą naszych klientów, a także, że rok ten przyniesie przyjazny klimat dla prac budowlanych i ogrodniczorolniczych.  
 
Kończąc pragniemy podziękować ludziom, którzy swoim działaniem rozwijają Grupę Kapitałową Dektra: Pracownikom, Współpracownikom i Radzie Nadzorczej. Dziękujemy naszym Dostawcom oraz Klientom za współpracę i zaufanie. Akcjonariuszom Dektra SA dziękujemy za okazane zainteresowanie i wiarę w potencjał Spółki.   

Beata Stefańska, Prezes Zarządu        

Maciej Stefański, Wiceprezes Zarządu 

Szczegółowe dane finansowe Dektra są dostępne na profilu spółki w zakładce analiza finansowa.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+