GPW, jako podmiot zapewniający funkcjonowanie infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2.

Zarząd Giełdy podjął szereg działań, które pozwoliły zminimalizować ww. ryzyko. W związku z postępującym rozwojem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 identyfikowane jest m.in. ryzyko:

  • Okresowych braków kadrowych spowodowanych możliwością zarażenia pracowników GPW koronawirusem lub objęcia ich kwarantanną. W celu przeciwdziałaniu tym ryzykom większość pracowników GK GPW została delegowana do pracy zdalnej (w chwili obecnej ponad 95% osób pracuje zdalnie). GPW prowadzi stały monitoring stanu kadrowego w poszczególnych działach i spółkach z Grupy. Zidentyfikowano kluczowych pracowników oraz wskazano osoby ich dublujące. Wprowadzono całkowity zakaz podróży służbowych. W ramach opracowanych procedur, przewidziano działania mitygujące na wypadek potwierdzonego przypadku pojawienia się pośród pracowników osoby zarażonej koronawirusem. Rozwiązania prawne obowiązujące w spółkach Grupy Kapitałowej GPW pozwalają na realizację zadań również w sytuacji objęcia kwarantanną ponad połowy Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z Grupy.
  • Przerwania świadczenia usług przez dostawców. Pracownicy GK GPW prowadzą bieżący monitoring zgodności zakresu oraz jakości świadczonych usług przez zewnętrznych dostawców. GK GPW nie zaobserwowała przerw w realizacji usług przez dostawców z obszaru telekomunikacyjnego, energetycznego oraz bankowego. Ciągłość działania GK GPW zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurze zapasowym.
  • Spowolnienia gospodarczego, w konsekwencji negatywny wpływ na wycenę spółek notowanych na GPW co może spowodować zmniejszenie aktywności inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki.
  • Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków Giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich kwarantanną, która może skutkować zmniejszeniem płynności instrumentów finansowych notowanych na GPW. Procedury GK GPW uwzględniają scenariusze zagrożeń wywołanych epidemią oraz rozwiązania operacyjne i formalnoprawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania GPW. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania sytuacją, uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za bieżącą analizę zidentyfikowanych zagrożeń. Zespół w konsultacji ze spółkami z GK GPW opracował plan działań na wypadek eskalacji zagrożeń. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GK GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów, których celem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku.

W ocenie Zarządu Giełdy, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez Spółkę.