ZEP (ZEPAK) podał, że przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 rok wyniesie 393 mln zł, natomiast szacunkowa skonsolidowana strata netto za 2019 rok będzie równa 446 mln zł. Na wysokość wyniku netto wpłyną rezultaty testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz odpis aktualizujący w łączne kwocie 540 mln zł. Zdarzenia jednorazowe pozostaną jednak bez wpływu na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

Jak podano w komunikacie, największy wpływ na jej wyniki miało zastosowanie na koniec 2019 r. wyższej stopy dyskontowej w stosunku do testów przeprowadzanych we wcześniejszych okresach oraz skrócenie oczekiwanego okresu eksploatacji bloku energetycznego o mocy 474MW w elektrowni Pątnów II.

"W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej ZE PAK SA wskazują na utratę wartości w wysokości 615 mln zł.

Ponadto, w związku z dezaktualizacją dokumentacji projektowej oraz utratą ważności decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę dotyczącej projektu budowy bloku gazowo-parowego w elektrowni Konin Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości 16 mln zł"
  - czytamy w komunikacie

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania, wynik testu na utratę wartości aktywów oraz odpis aktualizujący na projekcie gazowo-parowym spowoduje łącznie obniżenie wyniku finansowego netto o 125 mln zł.