Zarząd BRA (BRASTER) poinformował, że do Sądu Rejonowego w Warszawie został wysłany wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Jak podano w komunikacie, zdarzeniem bezpośrednio powodującym aktualizowanie się stanu niewypłacalności spółki był brak wystarczających środków finansowych niezbędnych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia działalności operacyjnej oraz wypłaty odsetek i częściowego wykupu obligacji (na łączną kwotę 1,02 mln zł).

"Zgodnie z ustawowym wymogiem, z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Emitent przedłożył wstępny plan restrukturyzacyjny zakładający w szczególności:

  • realizowanie umów dystrybucyjnych w Polsce i za granicą (wygenerowany dodatni wynik finansowy ma być źródłem spłaty zadłużenia układowego),
  • emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych,
  • organizowanie akcji marketingowych mających na celu budowanie upowszechnienie Systemu Braster,
  • uruchomienie nowych sektorów działalności - wobec faktu, iż Spółka posiada duże doświadczenie, know-how oraz możliwości produkcyjne, które umożliwiają jej rozszerzenie działalności na inne obszary" - czytamy w komunikacie

Zarząd spółki podkreśla także, że jego intencją jest restrukturyzacja spółki i kontynuowanie działalności. Podjęcie działania mają na celu ochronę praw i interesów spółki oraz jej interesariuszy.

"Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle. Działanie takie ma oparcie w przepisach prawa, gdyż zarówno w Prawie restrukturyzacyjnym, jak i Prawie upadłościowym, wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. Zasada ta pozostaje w pełnej zgodzie z zamierzeniami Zarządu Spółki, dla którego wdrażany proces restrukturyzacji ma charakter priorytetowy i ma służyć uniknięciu upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami" - czytamy dalej

Zaznaczono, że w przypadku zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wniosek upadłościowy zostanie cofnięty.