W związku z faktem, iż w dniu 2 kwietnia 2020 roku wśród pracowników zatrudnionych na Składzie Handlowym STF (STALPROFI) w Katowicach przy ul. Owsianej 60a potwierdzone zostały dwa przypadki zakażenia COVID-19, Zarząd STALPROFIL S.A. dążąc do wyeliminowania ryzyka dalszego rozprzestrzenia się koronawirusa podjął decyzję o czasowym zawieszeniu pracy w/w składu i przekierowaniu zamówień od odbiorców do realizacji przez drugi Skład Handlowy Spółki zlokalizowany w Dąbrowie Górniczej.

Praca składu została zawieszona do odwołania, a ponowne uruchomienie pracy składu nastąpi w uzgodnieniu z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, którą Zarząd Spółki niezwłocznie poinformował o zaistniałym zdarzeniu.

Według danych za rok 2019 Spółka za pośrednictwem Składu Handlowego w Katowicach Spółka zrealizowała około 23% swoich łącznych przychodów ze sprzedaży. Zdecydowana część załadunków realizowana dotychczas przez skład w Katowicach zostanie przejęta przez skład w Dąbrowie Górniczej, dysponujący dużymi zdolnościami przeładunkowymi i podobną ofertą handlową.
Do sporządzenia niniejszego sprawozdania Grupa Kapitałowa STALPROFIL S.A. nie odczuwała w sposób istotny negatywnych skutków epidemii.

Na rynku dystrybucji stali, złożone zamówienia są realizowane przez dostawców bez zakłóceń. Sprzedaż krajowa i sprzedaż eksportowa utrzymuje się na średnim poziomie (pomimo przejściowych utrudnień, jakie miały miejsce w transporcie międzynarodowym). Także na rynku infrastruktury sieci przesyłowych gazu realizacja kontraktów przebiega terminowo. Nie ma zakłóceń w realizacji dostaw izolowanych rur stalowych oraz na budowach gazociągów, nie ma braków kadrowych. Pracownicy realizują swoje zadania zgodnie z harmonogramem. Nie ma także zakłóceń w zaopatrzeniu związanych z epidemią, które mogłyby mieć negatywny wpływ na marże i dotrzymanie terminów realizacji kontraktów. Obserwowany jest jedynie utrudniony kontakt z urzędami, które wystawiają decyzje administracyjne dotyczące budowy gazociągów, gdyż urzędy okresowo ograniczyły ilość pracowników i przeszły na kontakt zdalny z petentami.

Zarządy Spółek z Grupy w odpowiedzi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego, wdrażają szereg rozwiązań organizacyjnych, które: zwiększają bezpieczeństwo pracy pracowników, zapewniają ciągłość działania Grupy.

Oba rynki, tj. rynek dystrybucji stali oraz rynek infrastruktury sieci przesyłowych gazu, funkcjonują dotychczas bez istotnych zakłóceń. Istnieje jednak ryzyko, iż wydłużający się czas trwania epidemii zdestabilizuje oba rynki. Epidemia może spowodować: spadek sprzedaży, pogorszenie spływu należności, braki w zaopatrzeniu, absencję pracowników, osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuację cen towarów i surowców do produkcji hutniczej, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w roku 2020.

Na chwilę obecną nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu epidemii na Grupę.