BOS zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Bank wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno w stosunku do swoich pracowników, jak i klientów korzystających z sieci oddziałów. Znaczna część pracowników Banku wykonuje swoje obowiązki w sposób zdalny.

Bank zachowuje dobrą pozycję kapitałową i płynnościową, na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową.

Decyzja Ministra Finansów o rozwiązaniu bufora ryzyka systemowego przełoży się na obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla Banku na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym o 3 p.p., zwiększając dodatkowo bufor kapitałowy Banku i Grupy ponad wymogi regulacyjne.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych z dnia 17 marca i 8 kwietnia 2020 roku oraz o zmianie parametrów rezerwy obowiązkowej będą mieć negatywny wpływ na wynik netto Grupy w roku 2020 na poziomie od 35 do 50 mln zł. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach.

Ze względu na negatywny wpływ ogłoszenia epidemii na aktywność gospodarczą w Polsce, Bank spodziewa się obniżenia aktywności klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz niższej sprzedaży produktów finansowych. Sytuacja finansowa części klientów może ulec znaczącemu pogorszeniu. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Bank umożliwił kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat kapitału kredytów oraz dostosowania transakcji faktoringowych. Bank spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka, którego skala jest obecnie trudna do wiarygodnego oszacowania. Precyzyjne oszacowanie wpływu epidemii na sytuację finansową Banku nie jest obecnie możliwe