Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Apator zanotował w 1Q 2020 r. wzrost przychodów oraz zysku netto

Udostępnij

Grupa APT (APATOR), pomimo ogólnogospodarczej presji pandemii, notuje w 1Q 2020 r. wzrost przychodów oraz zysku netto i utrzymuje bezpieczeństwo biznesu.

  • Wzrost przychodów Grupy Apator o 6% r/r (sprzedaż w 1Q 2020 na poziomie 224,5 mln zł) - dzięki wysokiej dynamice obrotów w segmencie Gaz, a w pozostałych segmentach przychodom zgodnym z przewidywaniami.
  • Zysk netto wyższy o 1,9 mln zł (+12%) r/r, wzrost marży netto z 7,3% do 7,7%, wynik na sprzedaży oraz zysk EBITDA porównywalne r/r dzięki utrzymywanej dyscyplinie kosztów.
  • Silna pozycja na rynkach zagranicznych – wzrost sprzedaży zagranicznej +10% r/r i wzrost udziału eksportu w całkowitej sprzedaży Grupy Apator do 50,4%.
  • Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa w Grupie: wysoki poziom gotówki (45,5, mln zł na koniec 1 kwartału 2020), spadek zadłużenia finansowego (wskaźnik dług netto/EBITDA: 0,76x), OCF na poziomie ponad 36 mln zł.
  • Kontynuacja polityki redystrybucji zysków – rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy w wysokości 1,10 zł brutto na akcję (w tym zaliczka 0,45 zł brutto na akcję wypłacona w grudniu 2019 r.), ostateczną decyzję podejmie ZWZ.

Grupa Apator kolejny raz udowadnia, że w trudnych realiach rynkowych potrafi utrzymać ciągłość operacyjną i stabilność biznesu. To w główniej mierze zasługa wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu działalności, renomy marki, ale także dywersyfikacji segmentów biznesowych i rynków.

- W obecnych, trudnych czasach, zdywersyfikowany geograficznie biznes oraz szeroki portfel produktów Grupy Apator pozwala nam zdecydowanie zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności i osiągać dobre wyniki. Obecna skala wpływu pandemii na naszą działalność nie jest znacząca i potrafimy nią zarządzić, jednakże musimy być również przygotowani na sytuację potencjalnego zmniejszenia zamówień w segmentach bardziej wrażliwych na kryzys. Doskonałe wyniki segmentu Gaz oraz solidny backlog w linii opomiarowania energii elektrycznej pozwalają nam jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość – podsumowuje Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA.

Od początku roku globalna gospodarka zmaga się z poważnymi utrudnieniami związanymi z pandemią koronawirusa. Grupa Apator podjęła z wyprzedzeniem odpowiednie działania i - pomimo przejściowych opóźnień w dostawach komponentów oraz tymczasowej nieco większej absencji pracowników - uniknęła istotnych zakłóceń w działalności operacyjnej, zachowując zdolność obsługi większości zamówień. Potwierdza to m.in. osiągnięty w 1 kwartale 2020 wzrost sprzedaży w ujęciu r/r, w tym znaczące zwiększenie eksportu (o ponad 10% w porównaniu do 1 kwartału 2019 r.). Co istotne, Grupa w dalszym ciągu skutecznie kontroluje koszty stałe i utrzymuje bezpieczną sytuację finansową (obniżono zadłużenie kredytowe przy wypracowanym wysokim poziomie gotówki dostępnej na koniec okresu). Jest to szczególnie ważne w obecnych warunkach gospodarczych, gdyż zapewnia bezpieczeństwo kontynuacji działalności i umożliwia przeciwdziałanie potencjalnym dalszym skutkom pandemii. Grupa osiągnęła również istotny wzrost wyniku netto (o 12% r/r do 17,3 mln zł), co dodatkowo wspierał m.in. sprzyjający kurs euro.

Poza Polską Apator utrzymuje silną pozycję w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ten ostatni rynek w omawianym okresie odnotował największą sprzedaż spośród rynków zagranicznych i najwyższą dynamikę (wzrost o 181% r/r), co związane jest z dużymi dostawami realizowanymi w segmencie Gaz. Apator z powodzeniem oferował swoje rozwiązania także na rynkach: niemieckim, niderlandzkim, belgijskim, czeskim i wielu innych.

Dobre wyniki Grupy to przede wszystkim efekt dynamicznego wzrostu sprzedaży w segmencie Gaz, w szczególności:

- zdecydowanie wyższego poziomu eksportu (wzrost o 42% r/r), w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Belgii (w ramach realizowanych kontraktów długoterminowych z duńskim Flonidanem i brytyjską Aclarą), a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki,

- zdecydowanie wyższej sprzedaży krajowej (wzrost o 40% r/r) – dostawy gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym do Polskiej Spółki Gazownictwa.

Segment Energia Elektryczna zanotował:

- sprzedaż zgodną z planem, aczkolwiek niższą r/r. Zgodnie z backlogiem przewidywane dostawy większych partii liczników w ramach tzw. Rynku Mocy powinny nastąpić w dalszej części roku,

- w linii systemów sterowania i nadzoru obroty były niższe r/r z uwagi na zahamowanie inwestycji w całej branży przemysłowej, co przełożyło się na zmniejszenie zamówień w zakresie aplikacji i napędów.

Segment Woda i Ciepło utrzymał poziom sprzedaży z 1Q 2019 r. w efekcie:

- wzrostu obrotów w kraju (o 9% r/r) m.in. dzięki wcześniej zakontraktowanym dostawom wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych,

- obniżenia (o 8% r/r) eksportu wynikającego m.in. z zatowarowania klientów w poprzednim roku i pierwszych symptomów hamowania gospodarek europejskich w wyniku rozszerzającej się pandemii.

Segment Gaz wchodzi w kolejne miesiące z pełnym portfelem zamówień. Od maja br. Apator Metrix rozpoczął dostawy 16 tys. inteligentnych gazomierzy na rynek krajowy w ramach umowy zawartej z Polską Spółką Gazownictwa. Tym samym na rynku krajowym zadebiutuje nowy licznik iSMART przeznaczony na rozwijający się rynek inteligentnych sieci gazowniczych. Gazomierz wyposażony jest m.in. w funkcję zdalnego odczytu, korekcję temperaturową objętości mierzonego gazu, zawór kulowy odcinający przepływ, funkcje przedpłatowe oraz zabezpieczenia przed ingerencjami. Urządzenie dostosowane jest również do wymogów rynków zagranicznych, takich jak Włochy, Litwa, Ukraina i Belgia. Obok przełomowego wdrożenia gazomierza iSMART na rynku krajowym, Apator Metrix będzie realizował dla PSG dostawy gazomierzy miechowych w ramach 2-letniego kontraktu o łącznej wartości 75,2 mln zł netto. Spółka realizuje także długoterminowe kontrakty na dostawę gazomierzy do Wielkiej Brytanii, Belgii oraz Niderlandów.

Również w segmencie EE Apator pozyskał znaczny portfel zamówień w ramach wygranych przetargów na bieżący rok, w tym największy, o łącznej wartości 77,4 mln zł, dla trzech strategicznych operatorów sieci dystrybucyjnych (Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator). Kontrakty obejmują dostawy 3-fazowych liczników energii elektrycznej ze zdalnym odczytem przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy. Przetarg przewiduje również opcję zwiększenia zamówienia z terminem realizacji w ciągu 2 lat do łącznej wartości blisko 100 mln zł. Apator realizuje także zwiększone w ostatnim okresie zamówienia na liczniki ee w ramach tzw. zakupów interwencyjnych ogłaszanych przez zakłady energetyczne.

Zarząd podejmuje kroki zaradcze, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki zmniejszenia przychodów w segmentach i liniach biznesowych bardziej wrażliwych na kryzys (wodomierze, systemy sterowania i nadzoru). Jednocześnie, działania nakierowane są na podtrzymanie działalności produkcyjnej przy zachowaniu maksymalnych możliwych środków ostrożności. W spółkach Grupy wdrożono szeroki zakres działań dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zabezpieczenia niezbędnych zasobów do realizacji bieżących i przyszłych zamówień. Dodatkowo, w procesach produkcyjnych wykorzystywane są zamienniki komponentów, w miarę możliwości zwiększono bufory newralgicznych materiałów oraz zdywersyfikowano rodzaje wykorzystywanego transportu. Spółki produkcyjne elastycznie dostosowują plany produkcyjne do aktualnych mocy i dostępności materiałów, aby utrzymać ciągłość procesów produkcyjnych.

Ze względu na szczególną sytuację rynkową, w bieżącym okresie wydatkowanie środków inwestycyjnych planowane jest z ogromną rozwagą. Kieruje się je w głównej mierze na dalszą automatyzację w celu poprawy efektywności i konkurencyjności. Apator planuje korzystać z pojawiających się obecnie okazji, np. w zakresie zakupu maszyn i urządzeń po preferencyjnych cenach.

Apator SA należy do nielicznego grona spółek, które – mimo trudnej sytuacji na rynku – podzielą się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Biorąc pod uwagę zmienne otoczenie gospodarcze oraz kierując się odpowiedzialnym podejściem w ocenie sytuacji rynkowej, Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 1,10 zł brutto na jedną akcję, czyli łącznie 36,1 mln zł. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu.

- Podając naszą rekomendację dotyczącą wysokości dywidendy kierowaliśmy się bezpieczeństwem spółki i całej Grupy, uwzględniając potencjalny wpływ pandemii na naszą działalność i kondycję całej gospodarki. – mówi Mirosław Klepacki. - Jednocześnie pragnę zapewnić, że planujemy kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja Spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie się wypracowanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami. Chciałbym także podkreślić, że Spółka od momentu debiutu giełdowego w 1997 r. wypłaciła już swoim Akcjonariuszom ponad 444 mln zł w postaci dywidendy oraz programów skupu akcji własnych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus