Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (BKM (PBKM)) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – w pierwszym kwartale 2020 roku wypracował:

 • 49,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
 • ponad 8 mln zł zysku EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe*)
 • blisko 3 mln zł skorygowanego zysku netto*

* dane skorygowane o zdarzenia, które nie są bezpośrednio związane z podstawową działalnością Grupy

- Konsekwentnie realizujemy nasz plan systematycznego zwiększania udziału Grupy FamiCord w rynku rodzinnego bankowania krwi w Europie. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i pandemii koronawirusa zwiększamy skalę naszego biznesu. W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa PBKM osiągnęła ponad 49 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 14 % w porównaniu do 1Q 2019 roku. Wzrost przychodów związany jest przede wszystkim z włączeniem do Grupy nowo przejętych podmiotów w drugiej połowie 2019 roku. Dynamiczny rozwój Grupy PBKM generuje jednak wyższe koszty działalności operacyjnej i wpływa negatywnie na poziom marż. Aktualna sytuacja rynkowa związana z wprowadzonym w Polsce oraz wielu krajach świata stanem pandemii wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz negatywne postrzeganie branży na kilku istotnych rynkach wynikająca z upadłości dawnego europejskiego lidera – spółki Cryo-Save AG (Szwajcaria), wpływa niekorzystnie na poziom sprzedaży - mówi Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM S.A.

Według wstępnych danych operacyjnych dotyczących liczby nowo zawartych umów w okresie kwietnia i maja 2020 roku Grupa PBKM szacuje, że po wprowadzeniu stanu pandemii oraz licznych ograniczeń w funkcjonowaniu lub zamknięciu znaczącej części dotychczasowych kanałów sprzedaży bezpośredniej, liczba nowo zawartych umów w segmencie B2C spadła na poziomie Grupy średnio o około 15-20% względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Wyniki pierwszego kwartału nie są miarodajne dla naszej branży i dla całego roku 2020. Klienci zawierają umowy na bankowanie materiału biologicznego z wyprzedzeniem, średnio 1-3 miesięcy. Dopiero drugi kwartał lepiej pokaże skalę wyzwań, z którymi będziemy się mierzyć. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby sytuacja w zakresie sprzedaży B2C i B2B w kolejnych miesiącach mogła ulec nagłej i istotne pozytywnej zmianie. Naszym zdaniem już teraz można powiedzieć, iż utrzymanie w 2020 roku tempa pozyskania nowych próbek jak również rentowności na ubiegłorocznym poziomie będzie trudne do osiągnięcia. Efekty spodziewanego krachu gospodarczego tj. m.in. rosnące bezrobocie, spadek siły nabywczej konsumentów, czy dalsze obawy przed wydatkami na dobra konsumpcyjne i usługi będą odczuwane z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Należy zatem spodziewać się, że pogorszenie sytuacji gospodarczej może wpłynąć na dalsze spadki sprzedaży usług Grupy PBKM. Nawet obszar terapii eksperymentalnych uległ znacznemu pogorszeniu w związku ze wstrzymaniem większości zabiegów przez kliniki w kwietniu i maju br. - mówi Jakub Baran. - Pewną nadzieję wiążemy z faktem, że usługa bankowania rodzinnego jest wybierana przez bardzo wąską grupę rodzących, zwykle lepiej sytuowanych i wykształconych, a tym samym mniej narażonych na skutki kryzysu. Pomimo trudnej sytuacji nadal będziemy nasze działania koncentrować na inwestycjach w rozwój biznesu, zarówno organicznie jak i przez akwizycje oraz zwiększać nakłady na rozwój R&D w kolejnych latach. W perspektywie krótkoterminowej przejęcia będą miały wpływ na poziom rentowności, ale patrząc długoterminowo działania te powinny pozytywnie odzwierciedlać się na naszych wynikach w przyszłości. Każdy kryzys jest również wielką okazją do umocnienia pozycji względem konkurencji. Nasze laboratorium w Warszawie wykonuje testy genetyczne w kierunku obecności koronawirusa. Pojawiają się doniesienia ze świata o użyciu komórek macierzystych do leczenia COVID-19. Nasza konkurencja również odczuwa skutki kryzysu co może uczynić akwizycje bardziej atrakcyjnymi. Chcemy wyjść z kryzysu jako wygrani, korzystając z silnej pozycji gotówkowej oraz pełnego wsparcia naszego głównego akcjonariusza - dodaje Jakub Baran.

Przychody w 1Q 2020 r. w podziale na segmenty działalności:

 • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2C – obejmujący swoim zakresem działalność związaną z kompleksowym świadczeniem usług w zakresie preparatyki i przechowywania materiałów biologicznych dla klientów indywidualnych;
  • w segmencie B2C sprzedaż wyniosła 42,7 mln zł, wzrost o 24% w porównaniu do przychodów segmentu B2C w 1Q 2019 r.
 • Rynek bankowania tkanek popłodowych B2B obejmujący swoim zakresem działalność związaną
  ze świadczeniem usług w zakresie preparatyki i/lub przechowywania materiałów biologicznych dla partnerów biznesowych;
  • w segmencie B2B sprzedaż wyniosła 2,4 mln zł
 • Działalność R&D – swym zakresem obejmuje działalność Grupy w zakresie prowadzonych badań badawczo-rozwojowych.
  • w segmencie R&D, Grupa nie wykazuje jeszcze przychodów, natomiast koszty w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosły 1,7 mln zł, a po odjęciu otrzymanych w tym okresie dotacji wydatki netto w tym obszarze wynosiły 1,3 mln zł.

Ponadto Grupa PBKM generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych (ATMP), które w 1Q 2020 roku wyniosły 2,1 mln zł i były niższe o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Osiągnięcie niższych przychodów w tym zakresie związane jest przede wszystkim z mniejszą liczbą zamówień wynikającą z wprowadzenia pod koniec pierwszego kwartału tego roku stanu pandemii oraz ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych.

Liczba próbek pozyskanych i przechowywanych

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa PBKM pozyskała 6 486 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni), co oznacza wzrost o 9% w porównaniu rok do roku. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w 1Q 2020 roku wyniósł 48,4%, wobec 47,7% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w 1Q 2020 roku 7 133 próbek krwi pępowinowej lub tkanek.

- Pozyskaliśmy prawie 9% więcej nowych próbek krwi pępowinowej i tkanek od klientów indywidualnych w pierwszym kwartale w porównaniu rok do roku, a to oznacza, że coraz więcej rodziców decyduje się na skorzystanie z usługi bankowania krwi oferowanej przez FamiCord. Niemniej jednak spodziewam się, że w kolejnych kwartałach sytuacja może być trudniejsza. Duża niepewność, co dalszego rozwoju sytuacji przekłada się niestety również na decyzje klientów dotyczące bankowania materiału biologicznego - mówi Jakub Baran.

Na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 322 279 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 30% więcej niż na koniec 1Q 2019 roku.

Razem w segmentach B2C i B2B na koniec pierwszego kwartału 2020 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 352 018, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu do stanu na koniec 1Q 2019 r.

Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin.