Zarząd SFS (SFINKS) (...) dokonał analizy wpływu epidemii koronawirusa na działalność Sfinks Polska SA z uwzględnieniem podjętych przez Emitenta działań i upływu blisko miesiąca od daty zniesienia zakazu sprzedaży usług gastronomicznych dla klientów w lokalach (lock down).

Emitent informuje, że sprzedaż gastronomiczna netto w restauracjach należących do sieci Sphinx oraz Chłopskie Jadło w okresie lock down, tj. od 14.03.2020 do 17.05.2020r. spadła o ponad 90% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedzającego. W okresie od 18.05.2020 r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu sprzedaż gastronomiczna w ww. sieciach była niższa o około 60 % od sprzedaży zrealizowanej w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Po okresie lock down około 20% lokali działających pod marką Sphinx oraz Chłopskie Jadło z przyczyn organizacyjnych i biznesowych nie wznowiło sprzedaży; liczba ta może ulec zmianie.

W związku ze wskazanym powyżej istotnym ograniczeniem poziomu sprzedaży w okresie lock down i związanym z tym brakiem wpływów odpowiednich środków finansowych, Spółka nie mogła regulować istotnej części zobowiązań handlowych. Emitent znajduje się w trakcie uzgodnień z kontrahentami, w tym głównie podmiotami wynajmującymi lokale w zakresie spłaty w/w zobowiązań oraz zmiany warunków łączących je umów celem ich dostosowania do aktualnych realiów prowadzenia działalności. Z tych przyczyn nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszego raportu precyzyjne określenie ich ostatecznej wysokości.

Celem ograniczenia negatywnego wpływu epidemii koronowirusa na działalność Spółki, Sfinks podjął ponadto szereg działań, w tym m.in.:

  • zawarł z bankiem finansującym aneks do umowy kredytu, na podstawie którego przesunięte zostały terminy spłaty trzech rat kredytu, których termin przypadał na okres lock down i bezpośrednio po nim (o zawarciu aneksu Sfinks informował w rb 13/20) i prowadzi rozmowy w zakresie zmiany harmonogramu spłaty w kolejnych okresach;
  • pozyskał środki na finansowanie kosztów bieżącej działalności z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (Subwencja Finansowa dla MŚP) oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników Spółki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (łącznie ok. 4 mln zł);
  • obniżył koszty funkcjonowania Spółki w okresie objętych skutkami COVID, w tym: czasowo obniżył wymiar czasu pracy personelu Spółki oraz zmniejszył wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Sfinks;
  • wzmocnił środki ostrożności w restauracjach począwszy od etapu przyjęcia dostawy produktów po obsługę klientów;
  • analizował dostępne w ramach tarczy antykryzysowej rozwiązania mające na celu wsparcie przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami COVID i pomagał restauratorom należącym do sieci Emitenta w skorzystaniu z ww. rozwiązań;
  • poszerzył ofertę w kanale delivery oraz wdrożył nowe marki gastronomiczne z asortymentem ukierunkowanym na sprzedaż w tej formie.

Z uwagi na fakt, że powyższe działania nie są wystarczające do wyeliminowania skutków COVID-19, Emitent analizuje dostępne możliwe rozwiązania mające na celu ich dalsze ograniczenie.

Z uwagi na trwający stan epidemii koronowirusa i związane z tym obniżenie aktywności gospodarczej w Polsce Emitent zwraca uwagę na szereg obszarów ryzyka, mogących mieć istotny wpływ na jego działalność, w tym na tempo wzrostu sprzedaży, wzrost kosztów oraz ciągłość operacyjną, w tym dostaw.

Zarząd Sfinks będzie na bieżąco analizował otoczenie gospodarcze oraz sytuację Spółki w związku z epidemią COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.