Zarząd Grupy Kęty S.A. (KTY (KETY)) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych, podaje do publicznej wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2 kwartał 2020 r., które nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

Przedstawione w niniejszym raporcie bieżącym dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2020 r., która zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji raportów okresowych nastąpi w dniu 5 sierpnia 2020 r.

Realizacja poziomu sprzedaży w kwietniu i maju oraz szacunki na czerwiec wskazują, iż  popyt na rynku utrzymuje się na lepszym, niż wstępnie zakładano poziomie. Dzięki temu Segmenty Grupy Kapitałowej przekroczyły założenia dotyczące osiągniętych przychodów ze sprzedaży w 2 kwartale, określone w sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2020.

Zarząd szacuje, że  Segment Wyrobów Wyciskanych w 2 kwartale osiągnie ok. 3% wzrost ilości sprzedaży, co przy 9% spadku cen aluminium w ujęciu złotówkowym przełoży się na ok. 5% spadek przychodów ze sprzedaży.

Szacowane przychody Segmentu Systemów Aluminiowych w 2 kwartale 2020 utrzymają się na poziomie zbliżonym do poziomu z roku poprzedniego.

W Segmencie Opakowań Giętkich szacowane jest zwiększenie przychodów o ok. 30% r/r, w tym w związku z uruchomieniem w 4 kwartale 2019 roku II linii do produkcji folii BOPP i pełnym wykorzystaniem jej mocy w omawianym okresie.

Wysoki poziom sprzedaży Segmentów w powiązaniu z efektywnością operacyjną powinien pozwolić na poprawę wyników finansowych.

Szacowany na chwilę obecną zysk EBITDA w 2 kwartale 2020 wyniesie ok. 180 mln PLN co stanowi wzrost o ponad 30% r/r.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji zysk z działalności operacyjnej w omawianym okresie wyniesie ok. 145 mln PLN.

Spółka szacuje, że wynik na działalności finansowej będzie ujemny i wyniesie ok. (-)10.0 mln zł.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych skonsolidowany zysk netto Grupy KĘTY w 2 kwartale 2020 szacowany jest na ok. 110 mln PLN. 

Wyniki operacyjne pozwolą wygenerować wysokie przepływy pieniężne co pozwoli zredukować dług netto na koniec II kwartału 2020 do ok. 450 mln PLN.

W 2 kwartale 2020, do dnia publikacji niniejszego komunikatu dzięki szeregu podjętych działań  nie odnotowano istotnego, negatywnego wpływu pandemii wirusa SARS-Cov-2 („koronawirus”) na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Działania Grupy KĘTY w tym zakresie niezmiennie koncentrowały się na zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz ciągłości produkcji.

Biorąc pod uwagę szacunkowe wyniki za 1 półrocze 2020 oraz utrzymującą się niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji związanej z pandemią, która może wywierać presję na wyniki w kolejnych miesiącach roku, Zarząd podtrzymuje na chwilę obecną prognozę wyników roku 2020 opublikowaną 5 lutego br.  

Powyższe szacunki zostały przygotowane w oparciu o następujące założenia bazujące na rzeczywistych notowaniach do 23 czerwca oraz prognozie na okres od 24 do 30 czerwca: