Zarząd ALR (ALIOR) zdecydował o utworzeniu odpisów i zawiązaniu rezerw w łącznej wysokości około 676 mln zł, co pogorszy wynik finansowy w pierwszym półroczu i w całym 2020 roku.

Składają się na nie:

  1. Odpis i zawiązanie rezerwy w związku ze wzrostem oczekiwanych strat kredytowych (tzw. ECL – Expected Credit Loss) w wyniku pandemii COVID-19 w wysokości ok. 363,6 mln PLN. (bank wskazuje przy tym, że odpisy i rezerwy z powyższego tytułu nie były dokonywane przez Bank w I kwartale 2020 r., co skutkuje tym, że wysokość odpisów i rezerw jest odpowiednio większa, niżeli miałoby to miejsce w sytuacji ich uprzedniego dokonania i zawiązania)
  2. Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w wysokości ok. 150 mln PLN w związku ze zwiększonym ryzykiem braku spłaty wierzytelności Banku, co obciąży wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw.
  3. Utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat związane z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem 11 września 2019 r. w wysokości 98 mln PLN, gdzie o utworzeniu pierwotnych rezerw Bank informował w raportach bieżących nr 37/2019 z dnia 24 października 2019 r., 38/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r.
  4. Dokonanie odpisu wartości firmy powstałej z nabycia Meritum Bank ICB S.A. w wysokości ok. 64,4 mln PLN.

Zgodnie z komunikatem wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Alior Banku pozostają na poziomach znacząco przekraczających minimalne wymagania regulacyjne i pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie banku.