W dniu 13 sierpnia Rada Nadzorcza IFI (IFIRMA) podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą  uchwałę Zarządu nr 1/08/2020 w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 0,05 zł (pięć groszy) na akcję.

Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 31.08.2020, zaś termin wypłaty zaliczki na 7.09.2020. Wypłata ta dotyczy II kwartału 2020.

Zaliczką objętych będzie 6 400 000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji Spółki. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Wysokość zaliczki została określona stosownie do art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH tak, że łączna wysokość tegorocznych zaliczek stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31.12.2019, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, tj. Fundusz Dywidendowy, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Łączna kwota zaliczek za I półrocze 2020 wyniesie 8 gr na akcję, co stanowi 63% wyniku netto. Jest to zgodne z Polityką Dywidendową Spółki, która rekomenduje przeznaczanie 30% – 70% zysków netto na wypłaty dla akcjonariuszy.