Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W drugim kwartale Grupa Apator zanotowała o 12,6% wyższe r/r przychody ze sprzedaży

Udostępnij

Grupa APT (APATOR) skutecznie opiera się skutkom kryzysu wywołanym pandemią, notując bardzo dobre wyniki finansowe w I półroczu 2020 r. Grupa konsekwentnie realizuje plany rozwoju, wzmacniając dodatkowo skład Zarządu.

Grupa Apator w I półroczu 2020 roku skutecznie oparła się negatywnemu wpływowi pandemii – działalność operacyjna spółek Grupy od początku roku przebiega bez znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw i produkcji. Podjęte w momencie wybuchu pandemii zdecydowane i kompleksowe działania (m.in. prewencja i bezpieczeństwo pracowników, reorganizacja procesów logistycznych i operacyjnych, elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zwłaszcza zespołami produkcyjnymi i kontrola wydatków) przyniosły pozytywne efekty w postaci zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa działalności biznesowej, a także wypracowania dobrych wyników finansowych oraz utrzymania dodatniej dynamiki sprzedaży.

Sprzedaż I półrocza 2020 r. była zdecydowanie wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. (+9%). Dobre wyniki to efekt m.in. wysokiego portfela zamówień wypracowanego jeszcze w 2019 r., szczególnie w segmentach EE i Gazu. Konsekwentnie wysoką dynamikę obrotów zanotował segment Gaz, którego przychody wzrosły w ujęciu r/r aż o 33%. Równocześnie, dzięki bardzo dobrym wynikom drugiego kwartału (głównie w kraju), wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment Energii Elektrycznej (+10% r/r). Pomimo dodatkowych kosztów związanych z pandemią oraz mniej korzystnego miksu produktowego zysk brutto na sprzedaży Grupy ukształtował się na poziomie 124,5 mln PLN (tj. zbliżonym do I. półrocza 2019 r.), z kolei zysk ze sprzedaży wzrósł o ok. 4%, tj. o 1,5 mln PLN r/r (głównie dzięki optymalizacji kosztów stałych). EBITDA pozostała na poziomie porównywalnym do I półrocza ubiegłego roku (66,2 mln PLN). Jednocześnie Grupa odnotowała w omawianym okresie dodatni wpływ różnic kursowych oraz korzystny wynik na transakcjach walutowych w łącznej kwocie 4,8 mln PLN (vs 2,2 mln PLN w 1H 2019 r.). W efekcie zysk netto Grupy Apator w pierwszym półroczu 2020 r. ukształtował się na poziomie 32,4 mln PLN, tj. o ponad 5% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7,0% (porównywalna r/r).

W samym drugim kwartale br. Grupa Apator zanotowała o 12,6% wyższe r/r przychody ze sprzedaży (237,4 mln PLN), głównie za sprawą bardzo wysokiej sprzedaży liczników ee w kraju (najwyższa kwartalna sprzedaż w tej linii biznesowej w historii Grupy). EBITDA w 2Q 2020 r. utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym (33,0 mln PLN), podobnie jak zysk netto (15,1 mln PLN).

Pomimo perturbacji na rynkach europejskich, na które tradycyjnie dostarcza swoje rozwiązania Grupa Apator, odnotowano wysoki poziom eksportu (45% udziału w sprzedaży ogółem), choć w drugim kwartale br. zaobserwowano przejściowe spowolnienie wysokiej dynamiki sprzedaży zagranicznej, co związane było z niższymi zamówieniami z istotnych rynków segmentu Gaz (Wielka Brytania, Niderlandy) oraz Woda i Ciepło (Francja, Hiszpania, Włochy). Wobec ryzyka utrzymywania się negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę i otoczenie biznesowe Grupy w kolejnych okresach, Apator podejmuje szereg inicjatyw, m.in. poszukuje szans sprzedażowych na innych rynkach i rozwija ofertę w obszarach, które mogą przełożyć się na dodatkowe zamówienia w przyszłości (oferta dla „zielonej energetyki” czy przemysłu).

Wyniki poszczególnych segmentów biznesowych ukształtowały się w pierwszym półroczu br. następująco:

  • segment Energia Elektryczna (obejmujący linie opomiarowania energii elektrycznej, aparatury łączeniowej, systemów sterowania i nadzoru oraz ICT) – wzrost przychodów ze sprzedaży o 10% r/r., znaczący wzrost obrotów w kraju (o 17%) dzięki realizacji sprzedaży liczników energii elektrycznej na „Rynek mocy”. Niższe obroty zrealizowano w linii systemów sterowania i nadzoru z uwagi na zmniejszenie zamówień i inwestycji u klientów w zakresie aplikacji oraz napędów w związku z zahamowaniem inwestycji w całej branży przemysłowej.
  • segment Gaz – wzrost przychodów ze sprzedaży o 33% r/r. Zdecydowanie wyższa sprzedaż krajowa (wzrost o 55% r/r) – dostawy gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym w ramach kontraktu na lata 2020-2022 z Polską Spółką Gazownictwa. Wzrost eksportu (o 27% r/r) w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Niderlandów oraz Belgii (w ramach realizowanych kontraktów długoterminowych z duńskim Flonidanem i brytyjską Aclarą), a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki.
  • segment Woda i Ciepło – niższe obroty w kraju (o 7% r/r) związane z pandemią skutkującą ograniczaniem wymian wodomierzy w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Obniżenie (o 17% r/r) eksportu wynikające m.in. z zahamowania gospodarek europejskich w wyniku pandemii na głównych rynkach eksportowych (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy), rekompensowane częściowo zwiększoną sprzedażą do nowych lub mniej liczących się do tej pory krajów eksportowych (np. Austria, Białoruś). Ten segment jest relatywnie najbardziej narażony na negatywny wpływ pandemii w związku ze specyfiką miejsca montowania liczników (mieszkania).

- Chciałbym wyraźnie podkreślić, że sytuacja finansowa Grupy Apator, pomimo nie najłatwiejszych realiów gospodarczych, pozostaje stabilna i bezpieczna – zapewnia Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu Apator SA. - Realizujemy dostawy do naszych klientów, odpowiedzialnie podejmujemy decyzje inwestycyjne, terminowo spłacamy nasze zobowiązania. Jako jedni z nielicznych podzieliliśmy się zyskiem wypracowanym w 2019 r. z naszymi akcjonariuszami, zapewniając im atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie blisko 6%. Nadal jednak bacznie monitorujemy rynek i analizujemy obszary mogące stanowić potencjalne ryzyko dla naszej działalności w kolejnych miesiącach – podsumowuje Prezes.

- Jednocześnie obserwujemy szereg pozytywnych zjawisk rynkowych i trendów technologicznych, którym pandemia nie przeszkodziła, jak chociażby dynamiczny rozwój „zielonej energetyki”. Apator już dziś partycypuje w rynku rozwiązań dla OZE oraz autonomicznych elektroenergetycznych sieci przemysłowych i gminnych, ale chcemy nasz wkład w tym obszarze sukcesywnie zwiększać – dodaje Mirosław Klepacki.

Apator planuje wykorzystać trend związany z rozwojem fotowoltaiki w Polsce, ale także z podnoszeniem efektywności energetycznej, który obliguje odbiorców energii do lepszego zarządzania zużyciem mediów, co powinno przełożyć się na zwiększenie inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania energią zarówno po stronie dostawców energii, ale także jej dużych odbiorców – czyli przede wszystkim w przemyśle. To znaczący i bardzo perspektywiczny dla Apatora rynek, za którego rozwój będzie odpowiedzialny powołany z dn. 1.09.2020 r. Członek Zarządu Apator SA, Tomasz Łątka.

Nowo mianowany Członek Zarządu Apatora obejmie również funkcję Dyrektora ds. Automatyzacji Pracy Sieci i docelowo będzie zarządzał liniami biznesowymi generującymi istotną część przychodów Grupy – ponad 20% wg danych za rok 2019. Tomasz Łątka od wielu lat zarządza linią aparatury łączeniowej, od 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Apator Elkomtech, zaś od 2019 r. zasiada w Radzie Nadzorczej zielonogórskiego Apator Rector. Poszerzenie Zarządu to kolejny krok w kierunku zwiększania efektywności Grupy w ramach segmentu Energii Elektrycznej oraz rozwoju jak najszerszej oferty dla energetyki i przemysłu, odpowiadającej na nowe wymagania rynkowe i zmiany otoczenia biznesowego.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus