(...) 01.09.2020 została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WAS (WASKO) – Lider Konsorcjum oraz TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. – Uczestnik Konsorcjum, a Skarbem Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, na realizację zamówienia publicznego pn. „ Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa”.

Wartość przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto z czego na Emitenta przypada około 24% wartości przedmiotu umowy. W ramach prawa opcji, gdzie łączna wartość zleconych prac nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego. Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 840 dni od dnia podpisania umowy.