Iliad ogłosił wezwanie na 254 225 491, czyli 100% akcji PLY (PLAY). Cena za akcję spółki została ustalona na 39 zł. Wzywający nie wyklucza wycofania akcji z obrotu na GPW po wezwaniu.

"W wyniku Wezwania Podmiot Nabywający akcje zamierza uzyskać 254.625.876 (...) akcji zwykłych na okaziciela odpowiadających 254.625.876 (...) głosom z akcji wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących 100% ogólnej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ogólnej liczby głosów z akcji wyemitowanych przez Spółkę" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 19 października i potrwają do 17 listopada 2020 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 20 listopada 2020 r.

Wzywający jest francuską spółka świadczą usługi telekomunikacyjne we Francji oraz we Włoszech.