MBR (MOBRUK) zgodnie z szacunkami w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 121,8 proc.

- Konsekwentnie zwiększamy portfel zamówień i poprawiamy wyniki finansowe dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do ostatnich miesięcy bieżącego roku, jak i kolejnych kwartałów, obserwując korzystne otoczenie rynkowe, w tym legislacyjne. Oczekujemy, że liczba przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów będzie w kolejnych latach systematycznie rosnąć - komentuje Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

Kilka dni temu Mo-BRUK podpisał umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto na zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała. Zakończenie przedmiotowego projektu planowane jest jeszcze w tym roku. Dotychczas udział tego typu zleceń w wynikach spółki był niewielki, ale w kolejnych latach może to być dodatkowy element wzrostu. Mo-BRUK ocenia potencjał tego rynku dla spółki na poziomie przekraczającym 5 000 ton w skali roku.

Ostatniego dnia III kwartału spółka podpisała umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu za 12 mln zł netto. Wartość zakładu w księgach rachunkowych wynosiła około 9 mln zł, co oznacza, że w związku ze sprzedażą spółka zanotowała zysk. Recykling metali nie był w centrum modelu biznesowego Mo-BRUK-u, dlatego zakład w Zabrzu funkcjonował nieco w oderwaniu od pozostałej działalności spółki. Brak było widocznych efektów synergii. Naturalnym krokiem było wykorzystanie okazji rynkowej i korzystna sprzedaż zakładu. Płatność nastąpi w ratach do 31 grudnia 2021 r. i została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości przewłaszczeniem mienia oraz poręczeniem.

We wrześniu Mo-BRUK przedstawił nową politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na dywidendę od 50 proc., do 100 proc. zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym, pod warunkiem utrzymania poziomu długu netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x.

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF. Główni akcjonariusze spółki rozważają ponadto opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Harmonogram oraz szczegółowe parametry ewentualnej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego. Mo-BRUK podpisał umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz IPOPEMA Securities w związku z potencjalną transakcją.