(...) Akcjonariusze Sprzedający działający łącznie, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami oraz z Firmą Inwestycyjną, podjęli decyzję o odwołaniu Oferty w całości (...). Decyzja jest następstwem zwiększonej zmienności na rynkach finansowych wpływającej negatywnie na przeprowadzenie Oferty.

W związku z Odwołaniem Oferty:

  • zapisy złożone na Akcje Oferowane zostają uznane za nieważne, a dokonane płatności zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po dniu publikacji niniejszego komunikatu aktualizującego; oraz
  • Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie Prospektu o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym prowadzonym przez GPW albo innym rynku.