Proces przyjmowania zapisów w ofercie publicznej akcji DeGenerals S.A. został zakończony. PLW (PLAYWAY), główny akcjonariusz spółki, który był jedynym sprzedającym akcje, po konsultacji z Domem Maklerskim INC, zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej.

W opinii PlayWay S.A. (Oferującego) wystąpiły okoliczności powodujące, że przeprowadzenie oferty publicznej akcji DeGenerals S.A. byłoby szkodliwe dla interesu Oferującego, emitenta lub inwestorów. Inwestorzy złożyli zapisy na mniejsza liczbę akcji niż wynikało to z założeń sprzedającego akcje, co mogłoby stanowić zagrożenie dla satysfakcjonującego kursu akcji DeGenerals po ich planowanym wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect. Przekonanie o realności ziszczenia się ryzyka potwierdzają opinie, co do spodziewanego popytu na akcje wyrażane przez inwestorów podczas składania przez nich zapisów na akcje.

Oferujący niezwłocznie zwróci inwestorom środki wpłacone na akcje. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe wskazane w złożonych zapisach na akcje.