January Ciszewskim oraz akcjonariusze IMP (IMPERA), Bougralo Management Limited, Andrzej Ziemiński, Blefona Management Limited, TNK Investments oraz Cezary Gregorczuk zawarli umowy dotyczące sprzedaży posiadanych akcji spółki w ramach wezwania.

„Akcje Sprzedawane łącznie stanowią 47,97 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiadają 47,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kupujący zobowiązał się ogłosić wezwanie następnego dnia roboczego po podpisania wskazanych umów” – czytamy w komunikacie

W ramach zawartych umów, January Ciszewski zobowiązał się do ogłoszenia wezwania na akcje Impera Capital po cenie 1,92 zł za akcję i liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.