Oświadczenie Zarządu AGO (AGORA) w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 8 lutego 2021 roku Agora S.A. złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wydanej 7 stycznia 2021 roku, zakazującej przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o.

Agora zaskarżyła decyzję Prezesa UOKiK w całości, wskazując na rażące naruszenia przepisów prawa, jakie miały miejsce przy wydaniu tego rozstrzygnięcia.

Połączenie Eurozet i Agory nie ograniczy konkurencji, ponieważ Eurozet jest obecnie graczem numer 2 na rynku radiowym i pozostanie nim także po transakcji. Udział połączonego podmiotu w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej wyniesie około 25%. Natomiast dotychczasowy lider tego rynku (grupa RMF FM) nadal będzie posiadał prawie 40% udział w rynku.

Prezes UOKiK - wbrew materiałowi dowodowemu zgromadzonemu w toku długiego, 15-miesięcznego postępowania - powołał się na nieznaną w prawie konkurencji i nauce ekonomii teorię „quasi-duopolu”, sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM. Dodatkowo, wbrew dowodom i uznanym teoriom ekonomicznym, w sposób arbitralny uznał, iż taki „quasi-duopol” będzie miał możliwość ograniczenia konkurencji na rynku radiowym. Dysproporcja sił pomiędzy Agorą po przejęciu Eurozet (łączny udział obu podmiotów 25%) i obecnym liderem rynku (40%) uniemożliwia powstanie jakiegokolwiek „quasi-duopolu”.

UOKiK zignorował liczne argumenty, podzielane także przez innych uczestników rynku, że to właśnie planowana koncentracja pozwoli na stworzenie przeciwwagi dla dominującego gracza, nie ograniczając istotnie konkurencji i nie stwarzając zagrożenia eliminacji pozostałych konkurentów. Organ antymonopolowy całkowicie pominął w swoich rozważaniach specyfikę rynku radiowego, formułując w konsekwencji szereg hipotetycznych scenariuszy, które nie mają żadnego związku z realiami rynkowymi.
Spółka wskazała także, że zarówno UOKiK, jak i Komisja Europejska, wielokrotnie wydawały zgody na koncentrację w sytuacjach, w których udziały łączących się podmiotów były takie same lub znacząco wyższe, a struktura rynku była bardzo zbliżona. Zaskarżone rozstrzygnięcie jest w tym kontekście niezrozumiałym precedensem. Odwołanie wskazuje dodatkowo na liczne uchybienia w zakresie analizy ekonomicznej materiału dowodowego, sprowadzające się m.in. do zastępowania dowodów spekulacjami popierającymi forsowane teorie lub błędów, np. w kalkulacji udziałów rynkowych Agory.

Prezes UOKiK naruszył także przepisy proceduralne oraz prawa gwarantowane przedsiębiorcom, wydając decyzję zakazującą koncentracji w nagłym trybie, zrywając dialog ze Spółką. Taki sposób działania odbiega od praktyki i obowiązków organów ochrony konkurencji, które powinny dążyć w pierwszej kolejności do tego, aby transakcja mogła zostać zrealizowana, a nie do jej zakazania za wszelką cenę.

Zarzuty Spółki odnośnie wydanego przez urząd antymonopolowy rozstrzygnięcia wspierają opinie uznanych ekspertów - prawników, ekonomistów oraz medioznawców potwierdzające, że decyzja Prezesa UOKiK jest błędna i nie ma żadnych argumentów merytorycznych przemawiających za zakazaniem planowanej koncentracji.

Dysponując tak silnymi argumentami, Agora wniosła do Sądu o wydanie bezwarunkowej zgody na koncentrację. Spółka jest przekonana, że pozytywne rozstrzygnięcie Sądu będzie miało znaczenie nie tylko dla tej konkretnej koncentracji, ale dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, przywracając gwarancję, że tak daleko ingerujące w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej rozstrzygnięcia muszą być podejmowane wyłącznie w oparciu o przepisy prawa i mieć głębokie, merytoryczne uzasadnienie.