Przychody FTE (FORTE) w roku 2020 wyniosły 1 160 mln zł wobec 1 176,6 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do 142,33 mln zł z 84,24 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie 49,55 mln zł w porównaniu do 35,31 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Forte do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo

Z przyjemnością i nie ukrywam satysfakcją przekazujemy Państwu nasz roczny raport za rok 2020. Warunki działania przedsiębiorstw zostały istotnie zakłócone przez epidemię COVID-19. Spotkało to również Grupę FORTE. W marcu i kwietniu ubiegłego roku zmuszeni byliśmy zatrzymać produkcję i wysyłki. Zamknięte zostały sklepy i magazyny meblowe właściwie w całej Europie.

Bardzo szybko dostosowaliśmy się do nowych warunków. W uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi ograniczyliśmy czas pracy i wynagrodzenie. Wprowadziliśmy trwające do dziś ostre reżimy sanitarne, zorganizowaliśmy w największym możliwym zakresie pracę zdalną dla pracowników biurowych. Wszystko koordynował i czyni to nadal specjalny sztab kryzysowy.

Wszystkie te działania sprawiły, że nie mieliśmy nigdy ogniska zakażeń w firmie, ilość osób zarażonych i na kwarantannie wynosiła średnio w ubiegłym roku kilkadziesiąt osób dziennie, co stanowiło około 3% całego zatrudnienia.

Byliśmy przygotowani do wielomiesięcznego postoju lub ograniczenia produkcji. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, niż oczekiwania. Po okresie lockdown, w całej Europie gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na artykuły wyposażenia wnętrz, w tym oczywiście na meble. W szybkim tempie musieliśmy zwiększyć poprzednio ograniczone zdolności produkcyjne i właściwie od czerwca aż do końca roku 2020 pracowaliśmy maksymalnie wykorzystując nasze możliwości. Nie przerwaliśmy jednak naszych prac nad konsolidacją finansów i wzrostem efektywności.

Efekty tego widać wyraźnie w prezentowanych w treści raportu danych liczbowych.

Rok 2020 pokazał nam również jak bardzo trafiona był inwestycja w produkcję płyty wiórowej. Od ponownego uruchomienia rynków w czerwcu  ubiegłego roku wzrastał popyt na płytę i rosły jej ceny. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bez tej inwestycji, bez pełnego dostępu do podstawowego surowca do produkcji mebli nie udałoby się osiągnąć prezentowanych wyników.

Wynik EBITDA Grupy FORTE wyniósł 198 MPLN , vs 141 MPLN w 2019 i 117 MPLN w roku 2018, co w połączeniu ze „szczupłym” zarządzaniem kapitałem pracującym pozwoliło nam zmniejszyć wskaźnik zadłużenia Grupy (zadłużenie finansowe / EBITDA) z 3,0 na koniec roku 2019 do 1,7 na koniec roku 2020.

Pierwsza i druga fala epidemii nauczyła zarówno nas, jak i naszych odbiorców sposobów reagowania i zarządzania kryzysowego. W rok 2021 weszliśmy stosunkowo dobrze przygotowani, z pełnym portfelem zamówień. Mam nadzieję, że ograniczenia trzeciej fali pandemii, dzięki wcześniej podjętym działaniom w całej Grupie FORTE będą mniej dotkliwe, niż w ubiegłym roku, a w drugiej połowie roku rynek mebli powróci do normalnego cyklu aktywności. Na dziś jednak bardzo trudno prognozować zachowanie rynków w ciągu najbliższych tygodni. Pomimo tej niepewności, dzięki wykonanej pracy zarówno wewnątrz organizacji jak i wspólnie z naszymi klientami, mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować wyniki finansowe zbliżone do osiągniętych w wyjątkowym, pod każdym względem, roku 2020.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że osiągnięcie bardzo dobrych wyników w tak trudnym i niepewnym roku nie byłoby możliwe bez wielkiego zaangażowania i współdziałania wszystkich naszych współpracowników i organizacji związkowych. Wyrażam im wszystkim moje gorące podziękowanie.

Maciej Formanowicz

Prezes Zarządu