Przychody GCN (GROCLIN) w 2020 wyniosły 32,85 mln zł wobec 118,2 mln zł odnotowanych w okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł w ubiegłym roku do -4,31 mln zł z -24,21 mln zł w 2019 r. W 2020 r. spółka odnotowała wynik netto na poziomie -5,6 mln zł w porównaniu do -6,19 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Groclin do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Rok 2020 był bardzo szczególnym i trudnym rokiem, zdominowanym przez pandemię COVID-19.

Od początku roku Grupa kontynuowała zainicjowaną w ubiegłych latach istotną reorganizację polegającą m.in. na działaniach zmierzających do uproszczenia jej struktury organizacyjnej i zmniejszenia kosztów funkcjonowania. Prowadzono też aktywnie rozmowy i negocjacje z potencjalnymi inwestorami, mające na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Spółki. Niestety wybuch pandemii, a wraz z nim istotne spadki zamówień klientów i nieprzewidywalne przestoje w zakładach klientów, zakłócenia w dostawach surowców oraz brak możliwości efektywnego planowania procesów produkcyjnych spowodowały wręcz wzrost kosztów działalności, przy jednoczesnym spadku przychodów. Dodatkowo, niepokoje na rynku i brak jakichkolwiek pozytywnych predykcji spowolniły procesy inwestycyjne i nie dawały perspektyw na poprawę sytuacji Grupy. Jedynym rozwiązaniem na przerwanie negatywnych trendów w sytuacji finansowej Spółki, było wycofanie się z działalności produkcyjnej w branży motoryzacyjnej i zbycie związanych z nią aktywów. Udało się nam pozyskać inwestora spoza sektora automotive, który nabył w dniu 25 lutego 2021 roku udziały spółek zależnych – Groclin Karpaty sp. z o.o. i Groclin Dolina sp. z o.o. Dzięki tej transakcji, a także dzięki zawartym z kluczowymi odbiorcami i dostawcami porozumieniom, udało się spłacić zadłużenie i znacząco zredukować zobowiązania Grupy.

Przychody ze sprzedaży Grupy Groclin w 2020 roku wyniosły 33 mln PLN i były niższe o 72,2% niż w roku 2019.

W roku 2020 Grupa Groclin osiągnęła wynik EBITDA na poziomie (2,6) mln PLN co stanowi (7,8)% wartości przychodów. Wynik netto Grupy w 2020 roku wyniósł (5,6) mln PLN i jest na poziomie (17,0)% w stosunku do przychodów.

Chcąc zapewnić kontynuację działalności Spółki, Zarząd przyjął podstawowe założenia do nowej strategii, obejmującej przede wszystkim zaangażowanie w sektorze szeroko rozumianej elektromobilności oraz zaangażowanie w odnawialne źródła energii w połączeniu z budową potencjału oraz kompetencji w sektorze inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego. Pierwsze analizy wskazują, że jest to bardzo obiecujący kierunek i będziemy go aktywnie rekomendować naszym akcjonariuszom, licząc na pozytywny odbiór i zakładając powodzenia w zapewnieniu finansowania dla tych projektów.

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom wspierającym nas i nasze działania w tym trudnym 2020 roku.

Z poważaniem,

André Gerstner Prezes Zarządu