Zarząd MBR (MOBRUK), lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 70,8 mln zł z jednostkowego zysku za 2020 r., co daje 20,15 zł na akcję.

- Rekomendujemy przeznaczenie blisko 100 proc. jednostkowego zysku netto wypracowanego w 2020 r. na dywidendę, co jest zgodne z przyjętą we wrześniu ubiegłego roku polityką dywidendową. Chcemy, aby beneficjentami dynamicznego wzrostu spółki byli jej akcjonariusze - komentuje Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

W scenariuszu rekomendowanym przez zarząd spółki dzień dywidendy przypadłby na 16 czerwca 2021 r., a jej wypłata nastąpiłaby 30 czerwca 2021 r. Kilkanaście tys. zł z jednostkowego zysku za 2020 r. trafiłoby na kapitał zapasowy.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, zarząd spółki zobowiązuje się rekomendować wypłatę na poziomie 50-100 proc. zysku netto pod warunkiem, że relacja długu netto do EBITDA na koniec danego roku obrotowego nie przekroczy poziomu 2,5. Na koniec grudnia 2020 r. wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA spółki wynosił -0,4 (gotówka netto).

Mo-BRUK w 2020 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 103,1 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 78,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 37 proc., 83 proc. oraz 96 proc.