Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przedstawia szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży Spółki KGL za I półrocze 2021 r.

KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w obszarze (1) produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz (2) dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Według szacunkowych ustaleń w I półroczu 2021 r., Korporacja KGL S.A. wypracowała łącznie 277,2 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała wzrost o 51 %. Przychody w stosunku do I półrocza 2020 r. wzrosły w obu prezentowanych segmentach, odpowiednio o 38% w segmencie produkcji oraz o 69% w segmencie dystrybucji. Istotnym parametrem, który miał bardzo duży wpływ na wzrost wielkości przychodów był silny trend wzrostowy cen surowców, które są przedmiotem dystrybucji oraz stanowią duży udział w kosztach wytworzenia opakowań, a tym samym kształtują ich cenę. Odnotowana tak duża dynamika zmiany wielkości przychodów w zaprezentowanym porównawczym zestawieniu jest odzwierciedleniem sytuacji niskich cen surowców w drugim półroczu 2020 r. i historycznie wysokich cen w drugim półroczu 2021 r. Należy jednocześnie zauważyć, że fakt rosnących cen surowców ma również bezpośredni wpływ na wielkość osiąganych przez Spółkę marż. Zasadą jest, że rosnące ceny zakupowe surowców wspierają marże osiągane w segmencie dystrybucji i obniżają marże w segmencie produkcji. Biorąc powyższe pod uwagę, marża osiągnięta przez KGL w I półroczu 2021 r. na całym biznesie nie powinna znacząco odbiegać od historycznie osiąganych poziomów.

Segment działalności produkcyjnej

W segmencie produkcji w I półroczu 2021 r. Spółka odnotowała przychody na poziomie 146,8 mln zł, co stanowiło wzrost przychodów o 38% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednocześnie, w minionym półroczu segment ten utrzymał dominującą pozycję w strukturze łącznych przychodów KGL.

Wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki KGL sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań. W minionym półroczu wystąpił szczególnie wysoki popyt na opakowania (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych). W wyniku zakupu przez KGL w 2020 r., od spółki „Szymanowicz i Spółka”, zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Czosnowie wzrosły moce wytwórcze zwłaszcza w procesie ekstruzji (produkcji folii), co pozwoliło Emitentowi na realizację większych zamówień składanych przez Klientów. Nadmienić należy, że zdolności produkcyjne folii w zakładzie w Czosnowie ulegną dalszemu wzrostowi w efekcie dokonanego przez Emitenta zakupu kolejnego ekstrudera, o czym Spółka szczegółowo poinformowała w raporcie ESPI 9/2021 z dnia 7 maja 2021 r. Obecnie trwają prace montażowe nowej linii, a start regularnej produkcji powinien nastąpić jeszcze w sierpniu b.r.

 

Rozwój segmentu produkcji – celem strategicznym Spółki

W obszarze produkcji opakowań z tworzyw sztucznych Spółka wypracowała znaczące kompetencje i przewagi technologiczne. W ramach strategii rozwoju realizowanej w latach 2016-2020, Emitent intensywnie rozwijał infrastrukturę do produkcji folii i opakowań. Celem Spółki było zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami.

Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z realizowaną strategią rozwoju na lata 2021-2025, Spółka nadal koncentruje swoje działania szczególnie na rozwoju segmentu produkcji opakowań. Według oceny Zarządu, segment produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla sektora spożywczego jest obszarem o dużym potencjale wzrostu i bardzo dobrych perspektywach.

Spółka posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję.

Kolejne instalowane linie do termoformowania przekładają się na wzrost przychodów (produkcja opakowań), natomiast rozbudowa linii do ekstruzji folii sprzyja ograniczaniu kosztów (uniezależnienie od dostawców folii).

Ponadto, Spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. Emitent jest w pełni niezależny w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania - będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.

Kluczowym czynnikiem przewag Spółki KGL jest posiadany przez nią know-how w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji w produkcji opakowań.

 

Innowacje motorem wzrostu

W celu zwiększenia zdolności KGL do wdrażania innowacyjnych produktów, a także stworzenia nowoczesnych warunków do prowadzenia badań nad rozwiązaniami, które umożliwią uzyskanie przewagi względem konkurencji, Spółka utworzyła Centrum Badawczo – Rozwojowe (tj. CBR). Centrum zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla spółki KGL. Celem działania CBR jest wykreowanie nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcji, nowych struktur materiałowych i nowych projektów opakowań). W efekcie uruchomienia CBR znacząco wzrósł potencjał badawczy i kompetencje KGL w zakresie implementacji prowadzonych projektów B+R.

Przewagi uzyskane dzięki CBR w zakresie know-how mają istotny wpływ na wzrost konkurencyjności Spółki, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów, możliwości zoptymalizowania struktury organizacyjnej oraz uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców technologii, jako wyniku komercjalizacji prac B+R.

 

Segment działalności dystrybucyjnej

W segmencie działalności dystrybucyjnej w I półroczu 2021 r Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 130 mln zł., co stanowi 69% wzrost w stosunku do I półrocza 2020 r. Odnotowany wzrost były efektem przede wszystkim silnie rosnących cen surowców będących przedmiotem dystrybucji.

Spółka jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce (głównie granulatów różnych polimerów) dostarczając granulat do małych i średnich firm, które nie wpisują się w bezpośrednią sprzedaż przez producentów tworzyw sztucznych.

Zarząd podkreśla, że wielkości przychodów Emitenta z działalności dystrybucyjnej są silnie skorelowane z fluktuacjami cen w segmencie surowców ropopochodnych, a także z aktualną sytuacją w sektorach, w których działalność prowadzą odbiorcy Emitenta. Pierwsze półrocze 2021 r. charakteryzowało się zwiększonym popytem na surowce ze strony większości klientów KGL, co świadczyć może o rosnącej aktywności produkcyjnej/biznesowej.

Należy odnotować, że od kilku okresów sprawozdawczych postępuje proces zmian struktury dystrybuowanych towarów. W wyniku przyjętej przez Spółkę odpowiedniej polityki sprzedaży towarów, następuje znaczący wzrost sprzedaży tworzyw technicznych (w tym specjalistycznych), które wymagają doradztwa technicznego i technologicznego. To, co wyróżnia tworzywa techniczne/inżynieryjne od granulatów z grupy commodity to wyższa marża na sprzedaży. Szczegółowe dane na temat struktury dystrybuowanych towarów zostaną przedstawione w ramach raportu za 1HY 2021 r.

 

Wpływ COVID-19 na osiągane przychody przez KGL

W zakresie zarówno działalności dystrybucyjnej jak i produkcyjnej, na dzień publikacji niniejszego raportu, prace są prowadzone bez większych zakłóceń. Emitent nie odnotował znaczących perturbacji bieżącej działalności Spółki chociaż zmaga się z potrzebami rozwiązywania problemów wynikających np. ze zwiększonej absencji pracowników i coraz większymi problemami w pozyskiwaniu nowych. Zarząd Spółki podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, aby działalność operacyjna Spółki była prowadzona w celu bieżącego zaspokajania potrzeb klientów. We wszystkich lokalizacjach Emitenta w dalszym ciągu obowiązuje szereg obostrzeń związanych z przestrzeganiem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań.

Jednocześnie, Spółka nie dostrzega większego zagrożenia dla płynności dostaw niezbędnych surowców dla produkcji, których kanały pochodzenia zostały zdywersyfikowane, a zapasy magazynowe uzupełnione. Ryzyka, które zostały zidentyfikowane dotyczą jedynie globalnych i społecznych zmian, na które Spółka nie ma wpływu