Krajowy lider w produkcji rur stalowych do przesyłu mediów podpisał umowę kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) na finansowanie kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Wartość odnawialnego kredytu obrotowego wynosi 95 mln zł.

- Podpisana umowa pozwoli istotnie wykorzystać potencjał biznesowy FER (FERRUM) w kontekście realizacji kontraktu OGP GAZ-SYSTEM, mającego strategiczne znaczenie  dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przypomnę, że Grupa FERRUM  jest ważnym ogniwem w procesie transformacji rodzimej sieci przesyłowej. W 2020 roku sprzedaż Grupy FERRUM do OGP GAZ-SYSTEM S.A przekroczyła 100 mln zł brutto. W tym roku kontynuowaliśmy realizację kontraktów do OGP –GAZ-SYSTEM S.A. dla zadań towarzyszących budowie gazociągów Baltic Pipe LOT C oraz Baltic Pipe LOT D. Terminowa realizacja zleceń ugruntowała pozycję FERRUM S.A. jako wiarygodnego partnera w biznesie, co znalazło potwierdzenie w zaufaniu jakim obdarzył nas Bank Pekao S.A. Linia kredytowa wzmocni nie tylko nasz kapitał obrotowy, ale i płynność finansową, co umożliwi FERRUM optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów – wyjaśnia Krzysztof Kasprzycki, Prezes FERRUM S.A.

Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa FERRUM wypracowała zysk netto na poziomie ok. 9.754 tys. zł, wobec 273 tys. zł straty odnotowanej na koniec czerwca ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody Grupy FERRUM wyniosły na koniec czerwca br. ok. 343.711 tys. zł (wzrost ok. 20% r/r). Zysk ze sprzedaży (rozumiany jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży) wzrósł (ok. 146 % r/r) do ok. 17.230 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 16.191 tys. zł (wzrost ok. 160 % r/r). Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r., którego termin publikacji został zaplanowany 30 września 2021 r.