Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Reddev Investments Limited i Zygmuntem Solorzem, zamiarem CPS (CYFRPLSAT) jest nabycie w ramach wezwania nie więcej niż 82 904 517 akcji własnych spółki. Cena oferowana za akcję została ustalona na poziomie 35 zł.

Intencją jest zakup akcji dających prawo do 100% głosów na WZ spółki. Spółka szacuje, że całościowy koszt wezwania nie przekroczy łącznej kwoty 2 930 000 000 zł.

Dodano, że Reddev nie ma intencji nabywania akcji spółki w ramach wezwania. Porozumienie zawarto w związku z wymogami przepisów prawa, które powodują, że spółka nie może samodzielnie przeprowadzić wezwania.

Realizacja strategii oraz osiągane przez Grupę wyniki operacyjne i finansowe są również wypełnieniem zobowiązania wobec akcjonariuszy, którzy w 2008 roku podjęli decyzję, że chcą zainwestować w akcje Cyfrowego Polsatu. Dodam jedynie, że od momentu rozpoczęcia notowań akcji naszej Grupy na GPW w Warszawie, cena akcji została potrojona, a  kapitalizacja Grupy zwiększona 6-krotnie. Jednocześnie w tym okresie zostało wypłaconych akcjonariuszom sumarycznie ponad 2,7 mld zł w formie dywidendy.

Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się  z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał Grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju Grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla Grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji – do czego jak wspomniałem powyżej, Grupa jest świetnie przygotowana. - czytamy w oświadczeniu Zygmunta Solorza