Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Artur Wasil, Bogdanka: W trzecim kwartale utrzymywał się wzmożony popyt na węgiel

Udostępnij

LWB (BOGDANKA) opublikował skonsolidowane wyniki finansowe po trzech kwartałach 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 668,5 mln zł, EBITDA 538,3 mln zł, zysk operacyjny 212,8 mln zł, a zysk netto 164,8 mln zł.

W samym III kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 621,9 mln zł, a EBITDA 208,5 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł do 96,6 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 73,4 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 r. Bogdanka wykonała 15,4 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego wyniosła po 9 miesiącach br. ponad 7,5 mln ton, (w samym III kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,6 mln ton). Po trzech kwartałach 2021 r sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 7,2 mln ton, i była o 27,1% wyższa niż rok wcześniej (w samym III kwartale było to 2,7 mln ton). Średni uzysk za trzy kwartały 2021 r. wyniósł 70,3%, wobec 64,5% przed rokiem, a w samym III kwartale br.: 68% (wobec 60,2% w III kwartale 2020 r).

W omawianym okresie Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 29,2%udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 23%. Ok. 87% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

W okresie trzech kwartałów br. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 210,3 mln zł. Największą część tej kwoty, prawie 133,8 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

W trzecim kwartale obserwowaliśmy utrzymujący się trend cechujący się wzmożonym popytem na węgiel ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Osiągnięcie takich wyników, które zbliżone są do wartości z roku 2019, możliwe było dzięki wytężonej pracy naszej załogi i konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych. Chcemy wykorzystać w pełni okres koniunktury, jak również zapewnić stabilne dostawy węgla do naszych odbiorców. Osiągnięcie założonego celu produkcyjnego 9,6 mln ton na koniec roku nie jest w żaden sposób zagrożone.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za III kwartał oraz trzy kwartały 2021 r. przedstawia tabela poniżej:

[w tys. zł]

3Q 2020

3Q 2021

Zmiana

1-3Q 2020

1-3Q 2021

Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży

504 522

621 888

+23,3%

1 353 533

1 668 479

+23,3%

EBITDA

96 540

208 460

+115,9%

317 648

538 309

+69,5%

EBIT

842

96 603

+11 373,0%

50 742

212 797

+319,4%

Zysk (strata) netto

-1 830

73 393

-

34 839

164 751

+372,9%

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+